Buy 1982 Toyota Belts Online
Buy 1982 Toyota Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Toyota Belts >>> 1982

1982 Toyota Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1982 Celica 4 cyl. 2.4L 2 bbl. Eng. Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp. & A.P. , w/A.C. 17443 P.S. & Idler , ALL 17450 Fan & Alt. , ALL 15348
1982 Corolla 4 cyl. 1.8L 2 bbl. Eng. Air Pump , w/o A.C. 17320 Comp. & Idler , w/A.C. 17385 Comp. to A.P. , w/A.C. 17305 P.S. & Idler , ALL 17430
Fan & Alt. , ALL 15350
1982 Corona 4 cyl. 2.4L 2 bbl. Eng. Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp. & A.P. , w/A.C. 17443 P.S. & Idler , ALL 17450 Fan & Alt. , ALL 15348
1982 Cressida 6 cyl. 2.8L F.I. Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 17360 Fan & P.S. , ALL 17485 Fan & Alt. , ALL 15370
1982 Land Cruiser 6 cyl. 4.2L 2 bbl. Eng.(FJ40) Alt. & Pump , ALL 22625 Compressor , w/A.C. 17495 Fan & A.P. , ALL 22445 Fan & Alt., w/o P.S. , ALL 22500
1982 Land Cruiser 6 cyl. 4.2L 2 bbl. Eng.(FJ60) Alt. & P.S. , ALL 22625 Compressor , w/A.C. 17500 Fan & A.P. , ALL 22445
1982 Pickup 4 cyl. 2.2L Diesel Eng. Compressor , w/A.C. 17495 Fan & Alt. , ALL 17390
1982 Pickup 4 cyl. 2.4L 2 bbl. Eng. Air Pump , w/o A.C. 17330 Comp. & A.P. , w/A.C. 17443 Comp. & Idler, w/o A.P. , w/A.C. 17365 P.S. & Idler , ALL 17450
Fan & Alt. , ALL 15348
1982 Starlet 4 cyl. 1.3L 2 bbl. Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 17350 Alt. & W.P. , ALL 15350
1982 Supra 6 cyl. 2.8L F.I. Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 17390 Fan & P.S. , ALL 17475 Fan & Alt. , ALL 15370
1982 Tercel 4 cyl. 1.5L 2 bbl. Eng. Comp. & Idler , w/A.C. 17375 Alt. & W.P. , ALL 15390 W.P. & A.P. , ALL 15365