Buy 1959 Pontiac Belts Online
Buy 1959 Pontiac Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Pontiac Belts >>> 1959

1959 Pontiac Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1958 Bonneville, Chieftain, Super Chief V8 Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15570 Fan (Exc. Cool Pac) , w/A.C. 17390 Fan (Cool Pac) , w/A.C. 15395 P.S., w/o A.R. , w/o A.C. 15605
P.S. & Air Ride , w/o A.C. 17625 Fan & Air Ride , w/A.C. 15620 Gen. & Circ-L-Aire Comp. , w/A.C. 17675
1957 Bonneville, Chieftain, Super Chief V8 Eng. Fan & Gen. (Exc. 4 bbl. & F.I.) , w/o A.C. 15505 Fan & Gen. (4 bbl.) , w/o A.C. 15570 Fan & Gen. (F.I.) , w/o A.C. 15575 Fan & Gen. , w/A.C. 17510
P.S., w/o A.R. , w/o A.C. 15540 P.S., w/A.R. , w/o A.C. 15525 P.S. (F.I.) , w/o A.C. 15535 Comp. & P.S. (59� Belt) , w/A.C. 15590
Comp. & P.S. (74 1/2� belt) , w/A.C. 15745
1956-55 Chieftain, Super Chief V8 Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15505 Fan & Gen.(1956) , w/A.C. 17580 Fan & Gen. (1955) , w/A.C. 17585 P.S. (53 1/2� Belt) , w/o A.C. 15535
Power Steering , w/o A.C. 15540 Power Steering , w/A.C. 17625 Comp. & P.S. (59� Belt) , w/A.C. 15590 Comp. & P.S. (74 1/2� belt) , w/A.C. 15745
1954-49 All 6 & 8 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 25405 P.S. (Eaton) , w/o A.C. 15470 P.S. (Saginaw Pump) , w/o A.C. 15520
1948-41 All 6 & 8 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 24480
1936-33 All 6 cyl. & V8 Eng. Fan & Gen. , ALL 24435
1932 All V8 Eng. Fan & Gen. , ALL 24490
1932-29 P6 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 28390
1928-26 P6 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 22385