Buy 1959 Plymouth Belts Online
Buy 1959 Plymouth Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Plymouth Belts >>> 1959

1959 Plymouth Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1959 Belvedere, Fury, Sports Fury, Savoy V8 318 5.2L Eng. Fan & Gen. (Wtr Heater) , w/o A.C. 15580 Fan & Idler (Gas Heater) , w/o A.C. 15355 Fan & Idler, w/o P.S., w/A.R. , w/o A.C. 15375 Fan , w/A.C. 15355
P.S., w/A.R. , w/o A.C. 15355 Power Steering , w/o A.C. 15565 Power Steering , ALL 17385 Gen. & Air Ride, w/o P.S. , w/o A.C. 15580
Gen. & Air Ride, w/P.S. (Super Pac) , w/o A.C. 15580 Compressor , w/A.C. 15645
1959 Belvedere, Fury, Sports Fury, Savoy V8 395 Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15570 Fan & Idler , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Idler , w/A.C. 15645
1959 Belvedere, Savoy 6 cyl. Eng. Fan & Alt. , w/o A.C. 15425 Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Gen. & P.S. , w/o A.C. 15425
1958 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15405 Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15355
1958 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy V8 Eng. Fan & Gen. (225 & 290 HP) , w/o A.C. 15580 Fan & Gen. (305 HP) , w/o A.C. 15570 Fan & Idler , w/A.C. 15355 Fan , w/A.C. 15375
P.S. (39� Belt) , w/o A.C. 17390 P.S. (41� Belt) , w/o A.C. 15410 P.S. (Thompson) (After Ser.No. 16203924) , w/o A.C. 15400 Gen. & Comp. (70� Belt) , w/A.C. 15700
Gen. & Comp. (72� Belt) , w/A.C. 15720
1957 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15405 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15455
1957 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy V8 Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15580 Fan , w/A.C. 15355 Gen., w/P.S. , w/A.C. 15380 P.S. (To Ser. No. 16354644) , w/o A.C. 15395
P.S. (After Ser. No. 16354644) , w/A.C. 15355 Power Steering , w/A.C. 17385 Comp. & Gen. , w/A.C. 15720
1956 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy 6 cyl. Eng. Fan & Gen. , w/o A.C. 15500 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15520
1956 Belvedere, Fury, Plaza, Savoy V8 Eng. Fan & Autolite 1688651 Gen. (3 1/2� Pulley) , w/o A.C. 15585 Fan & Autolite 1642001 Gen. (4� Pulley) , w/o A.C. 15605 Fan & Gen. (200 HP) , w/o A.C. 15620 Fan & Gen. (240 HP) , w/o A.C. 15545
Fan , w/A.C. 15545 Fan, Gen. & P.S. (54 1/2� Belt) , w/o A.C. 15545 Fan, Gen. & P.S. (56� Belt) , w/o A.C. 15560
1955 Belvedere, Plaza, Savoy 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15500
1955 Belvedere, Plaza, Savoy V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15605 Fan, w/P.S. , w/o A.C. 15380 Fan , w/A.C. 15415 Gen. & P.S. , w/o A.C. 15380
Gen., P.S. & Comp. , w/A.C. 15745
1954-53 All Fan & Gen. , w/o A.C. 15505 Fan, Gen. & P.S. , w/o A.C. 15535
1952-50 All (Late 1950) Fan & Gen. (After Eng. P20- 2477) , ALL 15490
1950-49 All (Early 1950) Fan & Gen. (To Eng. P20-2477) , ALL 24490
1948-33 All Fan & Gen. , ALL 24490
1932-31 All Fan & Gen. , ALL 24458
1930-29 U, 30U 4 cyl. Eng. (After Serial 1517767) Fan & Gen. , ALL 24438
1930-29 U, 30U 4 cyl. Eng. (Before Serial 1517767) Fan & Gen. , ALL 24400
1928 Q 4 cyl. Eng. Fan & Gen. , ALL 22365