Buy 1981 Oldsmobile Belts Online
Buy 1981 Oldsmobile Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Oldsmobile Belts >>> 1981

1981 Oldsmobile Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1981 Cutlass V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11385
Fan & Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1981 Cutlass V8 260 4.3L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Exc. Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15540 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440
Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 A.P. (2 Dr) , w/A.C. 11460 Fan & Comp. (2 Dr) , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. (4 Dr) , w/A.C. 15585
1981 Cutlass V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Exc. Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) (Rear Window Defogger) , w/o A.C. 15540 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440
Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan to Alt. , w/A.C. 15430
Fan & P.S. , w/A.C. 15440 A.P. (2 Dr) , w/A.C. 11460 Fan & Comp. (2 Dr) , w/A.C. 15520 Fan, Comp. & A.P. (4 Dr) , w/A.C. 15585
1981 Cutlass V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , w/A.C. 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , w/A.C. 15440
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11385
Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 V8 260 4.3L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan to Alt. (43 1/2” Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp. (Canada) , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan to Alt. (43 1/2” Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp. (Canada) , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan to Alt. (43 3/4” Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (1” Dia. Fan Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (2” Dia. Fan Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 Custom Cruiser V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575 Fan to Alt. (43 1/2” Belt) , w/A.C. 15430
Fan, Alt. & P.S. (55” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450 A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp. (Canada) , w/A.C. 15520
1981 Delta 88 Custom Cruiser V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan to Alt. (43 3/4” Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (1” Dia. Fan Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (2” Dia. Fan Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Ninety-Eight Regency V6 252 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. & Vac. Pump , ALL 11450
Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70, 85 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1981 Ninety-Eight Regency V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15545 Fan, Alt. & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15555 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440
1981 Ninety-Eight Regency V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & A.P. (Std. Cool) , w/o A.C. 15485 Fan & A.P. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15515 Fan, A.P. & Vac. Pump , w/o A.C. 15575
Fan to Alt. (43 1/2” Belt) , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & P.S. (55” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S., w/o 3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15445 Fan & P.S., w/3.08, 3.23 Rear Axle Ratio , w/A.C. 15450
A.P to Vac. Pump , w/A.C. 11235 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp. (Canada) , w/A.C. 15520
1981 Ninety-Eight Regency V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan to Alt. (43 3/4” Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (1” Dia. Fan Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (2” Dia. Fan Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Omega 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. (Canada) W.P. & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15495 W.P. & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15505 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to A.P. , w/o A.C. 15445
W.P. to Comp. & A.P. , w/A.C. 15505
1981 Omega 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15505 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to A.P. , w/o A.C. 15445 W.P. to Comp. & A.P. , w/A.C. 15505
1981 Omega V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt., w/P.S. , ALL 15360 W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15415 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15470
W.P. to A.P. , ALL 15340 W.P. & Comp. , w/A.C. 15483
1981 Toronado V6 252 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 15460 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11375 Fan & Comp. , w/A.C. 15515
1981 Toronado V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan to Alt. (43 3/4” Belt) , ALL 15430 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , ALL 15445
Air Pump , ALL 11460 Fan & Comp. , w/A.C. 15520
1981 Toronado V8 350 5.7L F.I. Diesel Eng. Fan to Alt. (43 3/4” Belt) , ALL 15431 Fan, Alt. & P.S. (55 1/2” Belt) , ALL 15560 Fan & P.S. (Sng Pulley) , ALL 15450 Fan & P.S. (Dual Pulley) , ALL 15445
Fan & Comp. , w/A.C. 15520