Buy 1961 International Belts Online
Buy 1961 International Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> International Belts >>> 1961

1961 International Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1961 M Series 4 cyl. 152 Eng. Fan & Alternator , ALL 15475
1961 M Series 6 cyl. 354 Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 17530
1961 M Series 6 cyl. Gas Eng. Fan & Alternator , ALL 15515 Air Pump , ALL 17330
1961 M Series V8 266, 304, 345 Eng. Fan & Alternator , ALL 15640
1961 Pickup 4 cyl. IHC A-55 Eng. Fan & Lucas Gen. , ALL 15360 Fan & Delco Gen. (2 1/2� Dia Pulley) , ALL 15385 Fan & Delco Gen. (3 1/2� Dia Pulley) , ALL 15395
1961 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) Fan & Alt., w/37, 52 Amp Alt. , ALL 15515 Fan & Gen., w/30 Amp Gen. , ALL 24420 Fan & Gen., w/35 Amp Gen. (To Chassis No. 169832) , ALL 24420 Fan & Gen., w/35 Amp Gen. (To Chassis No. 169382) , ALL 17425
Fan & Gen., w/37, 52 Amp Gen. , ALL 15515 Fan & Gen., w/50 Amp Gen. (42 1/2� Belt) , ALL 17425 Fan & Gen., w/50 Amp Gen. (43 1/2� Belt) , ALL 24435 Fan & Gen., w/60 Amp Gen. , ALL 17440
Power Steering , ALL 17365
1961 Pickup V8 266 Eng. Fan & Alt., w/37, 52 Amp Alt. , ALL 15640 Fan & Gen., w/20, 30, 60 Amp Gen. , ALL 15670 Fan & Gen., w/35 Amp Gen. , ALL 15680 Fan & Gen., w/50 Amp Gen. , ALL 15700
P.S. (C100, C1000) , ALL 15445 P.S. (C1100, C1300) , ALL 15435
1961 Pickup V8 304 5.0L Eng. Fan & Alt., w/37, 52 Amp Alt. , ALL 15640 Fan & Gen., w/20, 30, 60 Amp Gen. , ALL 15670 Fan & Gen., w/35 Amp Gen. , ALL 15680 Fan & Gen., w/50 Amp Gen. , ALL 15700
P.S. (C100, C1000) , ALL 15445 P.S. (C1100, C1300) , ALL 15435
1961 Scout 4 cyl. 152 2.5L Eng. Fan & Gen. (2 1/2� Pulley) , ALL 15565 Fan & Gen. (3 7/8� Pulley) , ALL 15580