Buy 1959 International Belts Online
Buy 1959 International Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> International Belts >>> 1959 - 1950

1959 - 1950 International Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1959 Pickup 4 cyl. IHC A-55 Eng. Fan & Lucas Gen. , ALL 15360 Fan & Delco Gen. (2 1/2� Dia Pulley) , ALL 15385 Fan & Delco Gen. (3 1/2� Dia Pulley) , ALL 15395
1958 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1957 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1956 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1955 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1954 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1953 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1952 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1951 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305 Comp., w/Air over Hyd. Brake (BD264 Eng) , ALL 17400
1950 Pickup 6 cyl. Eng. (BD220) (BD240) (BD264) Fan & Gen., w/Std. Gen. , ALL 24435 Fan & Gen., w/35 Amp 12V Gen. , ALL 24420 P.S. & A.B. , ALL 17463 P.S. & Hyd. Brake , ALL 17305
Power Steering , ALL 17305