Buy 1989 GMC Belts Online
Buy 1989 GMC Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> GMC Belts >>> 1989

1989 GMC Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1989 Jimmy V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Jimmy V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 R & V Series Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1989 R & V Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 R & V Series Pickups V8 454 7.4L Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 P.S. to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1989 S-15 Jimmy V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 955K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1989 S-15 Jimmy V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 S-15 Pickups 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1989 S-15 Pickups V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 955K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1989 S-15 Pickups V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Safari 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1989 Safari V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Sierra Pickups V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Sierra Pickups V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Sierra Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Sierra Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Multiple Accessory , ALL 1020K6
1989 Sierra Pickups V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1025K6
1989 Suburban V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 Suburban V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1025K6
1989 Tracker (Canada) 4 cyl. 97 1.6L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 315K4 Power Steering , w/o A.C. 310K4 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 315K4 Comp. & P.S. , w/A.C. 360K4
1989 Vans G Series V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Vans G Series V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Vans G Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 010K6
1989 Vans G Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1989 Vans G Series V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1038K6
1989 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
1989 Vans P Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15580
1989 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. (M.T.) , ALL 15480 Fan & Alt. (A.T.) , ALL 15490 Fan & Alt., w/120 Amp Alt. , ALL 15500
1989 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Incl. Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Fan & P.S. , w/A.C. 15460 P.S. to A.P. , ALL 15450