Buy 1980 GMC Belts Online
Buy 1980 GMC Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> GMC Belts >>> 1980

1980 GMC Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1980 C & K Series Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1980 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15525 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1980 C & K Series Pickups V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15495 Alternator , w/A.C. 15425 Fan & P.S. , ALL 15455 Compressor , w/A.C. 15520
1980 C & K Series Pickups V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580
1980 Caballero V6 229 3.8L Carb. Eng. VIN A Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , ALL 11390
Fan, Alt. & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan, Alt. & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15515
1980 Caballero V6 229 3.8L Carb. Eng. VIN K Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15430 P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1980 Caballero V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15475 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15475 P.S. & Comp. , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Caballero V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15480 P.S. & Comp. , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Jimmy 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1980 Jimmy V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Jimmy V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Jimmy V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580
1980 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490
1980 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15570
1980 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15530 P.S. & A.P. , ALL 15595 P.S. & A.P. (B3M Opt) , ALL 15590
1980 Vans P Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. (M.T.) , ALL 15470 Fan, Alt. & A.P. (A.T.) , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P. (B3M Opt) , ALL 15480 Fan, Alt. & A.P.(Motor Home Chassis) , ALL 15480
Fan & P.S. (Motor Home Chassis) , ALL 15440 P.S. (Bus) , ALL 15370 Brake Booster , ALL 15435 Comp. (Motor Home Chassis) , w/A.C. 15570
1980 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan & P.S. , w/o A.C. 15460 Compressor , w/A.C. 15630