Buy Gardner Belts Online
Buy Gardner Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Gardner

Gardner Auto Belts

Year Model Engine Part Belt
1939 Pickups 6 cyl. 228 Eng. Fan & Gen., w/6V 200W Gen. , ALL 23455
1931-30 150, 158 All Engs. Fan & Generator , ALL 22435
1930-29 120, 125, 140 8 cyl. Eng. Fan , ALL 22425
1928-25 All 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24458
1928 75, 80, 85 8 cyl. Eng. Fan , ALL 22425
1928 90, 95 8 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 22435