Buy Dodge Belts Online
Buy Dodge Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Dodge Belts >>> 1959 - Older

1959 - Older Dodge Auto Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1959 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Fan & Alternator , w/o A.C. 15425
1959 Coronet, Custom Royal, Royal D500 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15585 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15570 Fan & Idler, w/A.R. , w/o A.C. 15380 Fan & Idler , w/A.C. 15365
Power Steering , w/A.C. 17410 Air Ride , w/A.C. 15435 Comp. & Idler , w/A.C. 15650 Compressor , w/A.C. 15645
1959 Coronet, Custom Royal, Royal Ram Fire V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15570 Fan & Idler, w/A.R. , w/o A.C. 15380 Fan & Idler , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 17410
Air Ride , w/A.C. 15435 Comp. & Idler , w/A.C. 15650 Compressor , w/A.C. 15645
1959 Coronet, Custom Royal, Royal Red Ram V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/A.C. 15355 Fan & Idler, w/o P.S., w/A.R. , ALL 15375 Power Steering , w/o A.C. 17385
P.S. & Air Ride , ALL 15355 Gen. & Air Ride , ALL 15580 Compressor , w/A.C. 15650
1959 Vans 6 cyl. 230 Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 15490 Gen. & P.S., w/35 Amp Gen. , ALL 15520 Power Steering , ALL 24505
1958 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 15425 Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15380
1958 Coronet, Custom Royal, Royal Ram Fire, D500, Super D500 V8 Engs. Fan & Generator , w/o A.C. 15570 Fan , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 17415 Comp. & Gen. , w/A.C. 15700
1958 Coronet, Custom Royal, Royal Red Ram, Super Red Ram V8 Engs. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/A.C. 15365 Power Steering , w/o A.C. 15380 Power Steering , w/A.C. 15405
Comp. & Gen. , w/A.C. 15720
1958 Vans 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Power Steering , ALL 15388 Power Steering , ALL 17330 P.S. & Governor , ALL 17425
1958 Vans V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15660 P.S. (P300) , ALL 17425
1957 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15405 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15455
1957 Coronet, Custom Royal, Royal D500 V8 Eng. Fan & Idler , w/o A.C. 15375 Gen. (39 22/32” Belt) , w/o A.C. 15395 Gen. (40 13/16 Belt) , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15375
Comp. & Gen. , w/A.C. 15720
1957 Coronet, Custom Royal, Royal Exc. D500 V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 15375
1957 Vans 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 15490 Power Steering , ALL 15365 P.S. & Governor , ALL 17425
1957 Vans V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15660 Power Steering , ALL 17425
1956 All Models D500 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15560 Fan, Gen. & P.S. , w/o A.C. 15560
1956 All Models Red Ram V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. (3 1/2” Gen. Pulley) (Autolite 1688651 Gen.) , w/A.C. 15585 Fan & Gen. (4” Gen. Pulley) (Autolite 1642001 Gen.) , w/o A.C. 15605 Fan, Gen. & P.S. , w/o A.C. 15545
1956 All Models Super Red Ram V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15605 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15565 Fan , w/o A.C. 15375 Fan , w/A.C. 15380
Comp. to Gen. (To Series 35108576) , w/A.C. 15545
1956 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15520
1955 All Models 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15500
1955 All Models V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. (60 15/16” Belt) , w/o A.C. 15605 Fan & Gen., w/o P.S. (64 1/8” Belt) , w/o A.C. 15635 Fan & Generator , w/o A.C. 15380 Fan , w/A.C. 15415
Gen. & P.S. , w/o A.C. 15380 Gen., P.S. & Comp. , w/A.C. 15745
1954 All Models 6 cyl. Eng. Fan & Gen. (1954) , ALL 15500
1933 DP 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24490
1954-53 All Models V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15635
1952-50 All Models Fan & Gen. (After Eng. D34- 1405) , ALL 15490
1950-49 All Models Fan & Gen. (Before Eng. D34- 1405) , ALL 24490
1948-34 All Models Fan & Generator , ALL 24490
1933-32 DO, DK Fan & Generator , w/o A.C. 24458
1932 DL 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 24400
1931-29 DA, DD, DCDH 6 & 8 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24400
1931 DG 8 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24458
1930-27 Sr. 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24400