Buy Dodge Belts Online
Buy Dodge Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Dodge >>> Dodge Belts 1969 - Older

Dodge Auto Belts 1969 - Older

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1969 Charger V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Charger V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15610
1969 Charger V8 426 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/o A.C. 17390
1969 Charger V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15610
1969 Coronet 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , ALL 15405 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Coronet V8 340 5.6L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Coronet V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15610
1969 Coronet V8 426 7.0L Carb. Eng. (Hemi) Fan & Alternator , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/o A.C. 17390
1969 Coronet V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15610
1969 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15405
1969 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , ALL 15405 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Dart V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Dart V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Dart V8 340 5.6L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Dart V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Power Steering , w/o A.C. 15435
1969 Monaco V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Alt. & Comp. (5 3/8” Pulley) , w/A.C. 15590
Alt. & Comp. (6 1/8” Pulley) , w/A.C. 15610
1969 Monaco V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Alt. & Comp. (5 3/8” Pulley) , w/A.C. 15590
Alt. & Comp. (6 1/8” Pulley) , w/A.C. 15610
1969 Pickups D & W Series 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575
1969 Pickups D & W Series V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. (Early) , ALL 17480 Fan & Alt. (Late) , ALL 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15475 Fan, Alt. & P.S. (Motor Home Chassis) , ALL 17530
Power Steering , ALL 17425 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Pickups D & W Series V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Idler , w/o A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15610
1969 Polara V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17548
1969 Polara V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17548
1969 Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Alt. & Comp. (5 3/8” Pulley) , w/A.C. 15590
Alt. & Comp. (6 1/8” Pulley) , w/A.C. 15610
1969 Polara V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 15435 Alt. & Comp. (5 3/8” Pulley) , w/A.C. 15590
Alt. & Comp. (6 1/8” Pulley) , w/A.C. 15610
1969 Vans Sportsman 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (A100) , ALL 15405 Fan & Alt. (P200, P300) , ALL 15575 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15415 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Vans Sportsman 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alt. (A100) , ALL 15405 Fan & Alt. (P200, P300) , ALL 15575 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15415 Compressor , w/A.C. 17530
1969 Vans Sportsman V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 Fan & Alternator , ALL 17480 Fan & Alternator , w/A.C. 15475 Power Steering , ALL 17425
Compressor , w/A.C. 17530
1968 Charger V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410
Compressor , w/A.C. 17530
1968 Charger V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1968 Charger V8 426 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15450 Power Steering , ALL 17395
1968 Charger V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1968 Coronet 6 cyl. 225 3.7L Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Coronet V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410
Compressor , w/A.C. 17530
1968 Coronet V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410
Compressor , w/A.C. 17530
1968 Coronet V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1968 Coronet V8 426 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15450 Power Steering , ALL 17395
1968 Coronet V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1968 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15365
1968 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Dart V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Dart V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Dart V8 340 5.6L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Power Steering , ALL 17420 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Dart V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Power Steering , w/o A.C. 15435
1968 Monaco V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15410 P.S. (4 5/8” Pulley) , ALL 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17435
Alt. & Comp. , w/A.C. 15645
1968 Monaco V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (4 5/8” Pulley) , w/o A.C. 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , w/o A.C. 17435
Power Steering , w/A.C. 17435 Alt. & Comp. , w/A.C. 15650
1968 Pickups D & W Series 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alt. (Early) , ALL 15580 Fan & Alt. (Late) , ALL 15575 Fan & Alt., w/34 Amp Alt. (Autolite) , ALL 15565
1968 Pickups D & W Series V8 318-3 5.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17548 Power Steering , ALL 17448
1968 Pickups D & W Series V8 318A 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 Fan & Alternator , ALL 17470 Power Steering , ALL 17448
1968 Pickups D & W Series V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17463 Power Steering , ALL 17415
1968 Polara V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15470 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410
Compressor , w/A.C. 17530
1968 Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15410 P.S. (4 5/8” Pulley) , ALL 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17435
Alt. & Comp. , w/A.C. 15645
1968 Polara V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (4 5/8” Pulley) , w/o A.C. 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , w/o A.C. 17435
Power Steering , w/A.C. 17435 Alt. & Comp. , w/A.C. 15650
1968 Vans Sportsman 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (A100) , ALL 15405
1968 Vans Sportsman 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alt. (A100) , ALL 15405 Fan & Alt. (P200, P300, P400) , ALL 15580
1968 Vans Sportsman V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. (A100) , ALL 17480 Fan & Alt. (A100) , ALL 17480 Fan & Alt. (Exc. A100) , ALL 17470 Power Steering , ALL 17448
1967 Charger V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 P.S. (5” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Charger V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1967 Charger V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17410 Power Steering , w/A.C. 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1967 Coronet 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , w/o A.C. 17400 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Coronet V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 P.S. (5” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Coronet V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 P.S. (5” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Coronet V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1967 Coronet V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17410 Power Steering , w/A.C. 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1967 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15365
1967 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Dart V8 273 4.5L Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 Power Steering , ALL 17385 Compressor , w/A.C. 17530
1967 Monaco V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17415 P.S. (4 5/8” Pulley) , w/A.C. 17410
P.S. (5 1/2” Pulley) , w/A.C. 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1967 Monaco V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17410 Power Steering , w/A.C. 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1967 Pickups D & W Series 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (To Ser. 2098000) , ALL 15415 Fan & Alt. (After Ser. 2098000) , ALL 15405
1967 Pickups D & W Series 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580
1967 Pickups D & W Series V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 17415 Fan & Alt. (After Ser. 2098000) , ALL 17480 Fan & Alternator , ALL 17480
1967 Pickups D & W Series V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. (To Ser. 1668000) , ALL 15490 Fan & Alt. (To Ser. 1668000) , ALL 17548 Fan & Alt. (After Ser. 1668000) , ALL 15470 Fan & Alt. (After Ser. 1668000) , ALL 17470
Fan & Alt. (W Series) (To Ser. 1668000) , ALL 17548 Fan & Alt. (W Series) (After Ser. 1668000) , ALL 17470 Power Steering , ALL 17448
1967 Pickups D & W Series V8 383 6.3L Eng. Fan & Alt. (To Ser. 1668000) , ALL 17530 Fan & Alt. (After Ser. 1668000) , ALL 17463
1967 Polara V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15470 P.S. (5” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 3/8” Pulley) , ALL 17410 Compressor , w/A.C. 17548
1967 Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17415 P.S. (4 5/8” Pulley) , w/A.C. 17410
P.S. (5 1/2” Pulley) , w/A.C. 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15645
1967 Polara V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15455 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , w/o A.C. 17410 Power Steering , w/A.C. 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15650
1967 Vans Sportsman 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (A100) (To Ser. 2098000) , ALL 15415 Fan & Alt. (After Ser. 2098001) , ALL 15405
1967 Vans Sportsman 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alt. (P200, P300) , ALL 15580
1967 Vans Sportsman V8 273 4.5L Carb. Eng. (A100) Fan & Alt. (To Ser. 2098000) , ALL 17485 Fan & Alt. (To Ser. 2098000) , ALL 17485 Fan & Alt. (After Ser. 2098001) , ALL 17480 Fan & Alt. (After Ser. 2098001) , ALL 17480
1967 Vans Sportsman V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alt. (To Ser. 2098000) , ALL 17490 Fan & Alt. (After Ser. 2098001) , ALL 17480 Power Steering , ALL 17448
1966 Charger V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15505 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17395 Compressor , w/A.C. 17540
1966 Charger V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Charger V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Coronet 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365
1966 Coronet V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (41 3/4” Belt) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Coronet V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (41 3/4” Belt) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Coronet V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (41 3/4” Belt) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680
1966 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15365
1966 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365
1966 Dart V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alt. (49” Belt) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (51” Belt) , w/o A.C. 15505 Fan & Alternator , w/A.C. 15490 Power Steering , ALL 17385
Compressor , w/A.C. 17540
1966 Monaco V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15505 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17395 Compressor , w/A.C. 17540
1966 Monaco V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Monaco V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Monaco V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680
1966 Pickups D & W Series 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15545
1966 Pickups D & W Series 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580
1966 Pickups D & W Series V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1966 Polara V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15520 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17395 Compressor , w/A.C. 17540
1966 Polara V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (43 7/8” Belt) , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (43 7/8” Belt) , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1966 Polara V8 440 7.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (43 7/8” Belt) , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680
1966 Vans Sportsman 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (Exc. A Series) , ALL 15545 Fan & Alt. (A Series) , ALL 15415
1966 Vans Sportsman 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1966 Vans Sportsman V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 17485 Fan & Alternator , ALL 17485
1966 Vans Sportsman V8 318 5.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15290 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1965 Charger, Coronet, Monaco, Polara V8 273 4.5L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17395 Comp. & Idler , w/A.C. 17530
1965 Charger, Coronet, Monaco, Polara V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 Power Steering , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1965 Charger, Coronet, Monaco, Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (4 3/4” Pulley) , ALL 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1965 Charger, Coronet, Monaco, Polara V8 413 6.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15360 P.S. (4 3/4” Pulley) , ALL 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17435
Comp. & Alt. (67” Belt) , w/A.C. 15670 Comp. & Alt. (68” Belt) , w/A.C. 15680
1965 Charger, Coronet, Monaco, Polara V8 426 7.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 P.S. (4 3/4” Pulley) , ALL 17415 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17435
1965 Coronet 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 Comp. & Idler , w/A.C. 17530
1965 Coronet V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17395 Compressor , w/A.C. 17530
1965 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15545 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1965 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1965 Dart V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15490 Fan & Idler , w/A.C. 15375 Power Steering , ALL 17385 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1965 Pickup 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1965 Pickup 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1965 Pickup V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1965 Vans 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (Exc. A Series) , ALL 15545 Fan & Alt. (A Series) , ALL 15415
1965 Vans 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1965 Vans V8 273 4.5L Eng. Fan & Alternator , ALL 17485 Fan & Alternator , ALL 17485
1965 Vans V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1964 880 V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1964 880 V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 880 V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 880 V8 413 6.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15505 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 P.S. (1963) , ALL 17435
P.S. (1964) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 880 V8 426 7.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15480 Fan & Idler , w/A.C. 15348
1964 330, 440, Polara 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 P.S. (Police or Taxi) , w/o A.C. 15375 Power Steering , w/A.C. 15395
Compressor , w/A.C. 17530
1964 330, 440, Polara V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1964 330, 440, Polara V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17415
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 330, 440, Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17415
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 330, 440, Polara V8 413 6.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15505 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 P.S. (1963) , ALL 17435
P.S. (1964) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1964 330, 440, Polara V8 426 7.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15480 Fan & Idler , w/A.C. 15348
1964 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15545 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1964 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1964 Dart V8 273 4.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15490 Fan & Idler , w/A.C. 15375 Power Steering , ALL 17385 Comp. & Alt. , w/A.C. 15595
1964 Pickup 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1964 Pickup 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1964 Pickup V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1964 Vans 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alt. (Exc. A Series) , ALL 15545 Fan & Alt. (A Series) , ALL 15415
1964 Vans 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1964 Vans V8 273 4.5L Eng. Fan & Alternator , ALL 17485 Fan & Alternator , ALL 17485
1964 Vans V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alternator , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1963 880 V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1963 880 V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 880 V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17435
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 880 V8 413 6.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15505 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 P.S. (1963) , ALL 17435
P.S. (1964) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 880 V8 426 7.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15480 Fan & Idler , w/A.C. 15348
1963 330, 440, Polara 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 P.S. (Police or Taxi) , w/o A.C. 15375 Power Steering , w/A.C. 15395
Compressor , w/A.C. 17530
1963 330, 440, Polara V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 5/8” Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1963 330, 440, Polara V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17415
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 330, 440, Polara V8 383 6.3L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17415
Comp. & Alt. , w/A.C. 15660 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 330, 440, Polara V8 413 6.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15505 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 Fan & Idler , w/A.C. 15348 P.S. (1963) , ALL 17435
P.S. (1964) , ALL 17415 Comp. & Alt. , w/A.C. 15680 Comp. & Idler (Mopar) , w/A.C. 17570
1963 330, 440, Polara V8 426 7.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15480 Fan & Idler , w/A.C. 15348
1963 Dart 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15545 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1963 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1963 Dart V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1963 Pickup 6 cyl. 170 Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1963 Pickup 6 cyl. 225 Eng. Fan & Alt. (Exc. 300 FWD) , ALL 15580 Fan & Alt. (300 FWD) , ALL 17440
1963 Pickup 6 cyl. 250 Eng. Fan & Alternator , ALL 17415
1963 Pickup V8 318 Eng. Fan & Alt., w/o P.S. (Exc. 300 FWD) , ALL 15490 Fan & Alt., w/P.S. (300 FWD) (H.D. Rad.) , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1963 Vans 6 cyl. 170 Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1963 Vans 6 cyl. 225 Eng. Fan & Alt. (Exc. 300 FWD) , ALL 15580 Fan & Alt. (300 FWD) , ALL 17440
1963 Vans 6 cyl. 250 Eng. Fan & Alternator , ALL 17415
1963 Vans V8 318 Eng. Fan & Alt., w/o P.S. (Exc. 300 FWD) , ALL 15490 Fan & Alt., w/P.S. (H.D. Rad.) (300 FWD) , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1962 880 V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Idler (Police) , w/o A.C. 15375 Alt. & Idler (Police) , w/o A.C. 15550 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550
P.S. (4 7/8” P.S. Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 1/2” P.S. Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1962 880 V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
Comp. (Mopar) , w/A.C. 17570
1962 Dart 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15385 Compressor , w/A.C. 17530
1962 Dart V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 1/2” Pulley) , ALL 17400
Compressor , w/A.C. 17530
1962 Lancer 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15545 Alt. & Idler , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15375 Fan & P.S. , w/A.C. 15450
Compressor , w/A.C. 17550
1962 Lancer 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15365
1962 Pickup 6 cyl. 170 Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1962 Pickup 6 cyl. 225 Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1962 Pickup 6 cyl. 250 Eng. Fan & Alt. (W300 FWD) , ALL 17440 Fan & Alt. (W300M FWD) , ALL 17415
1962 Pickup V8 318 Eng. Fan & Alt., w/o FWD , ALL 15490 Fan & Alt., w/FWD , ALL 15540 P.S. (Incr. Cooling or 18”) (6 Blade Fan) , ALL 17448
1962 Polara 500 V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , ALL 15490 Fan & Idler (Police) , w/o A.C. 15375 Alt. & Idler (Police) , w/o A.C. 15550 Fan & Alt. (Mopar) , w/A.C. 15550
P.S. (4 7/8” P.S. Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 1/2” P.S. Pulley) , ALL 17400 Compressor , w/A.C. 17530
1962 Polara 500 V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15465 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17410 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
Comp. (Mopar) , w/A.C. 17570
1962 Vans 6 cyl. 170 Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1962 Vans 6 cyl. 225 Eng. Fan & Alternator , ALL 15580
1962 Vans V8 318 Eng. Fan & Alt., w/o FWD , ALL 15490 Fan & Alt., w/FWD , ALL 15540 Fan & Alt. (Inc. Cooling or 18” 6 Blade Fan) , ALL 17548 Power Steering , ALL 17448
1961 Dart 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Alternator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15365 Fan & P.S. , w/A.C. 15450
Compressor , w/A.C. 17550
1961 Dart V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15540 Fan & Alternator , w/A.C. 15365 P.S. (5 1/2” Pulley) , w/o A.C. 17400 P.S. (4 7/8” Pulley) , ALL 17385
Comp. & Idler , w/A.C. 15645
1961 Lancer 6 cyl. 170 2.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15545 Alternator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15375 Fan & P.S. , w/A.C. 15450
Compressor , w/A.C. 17550
1961 Lancer 6 cyl. 225 3.7L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580
1961 Polara V8 318 5.2L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15540 Fan & Idler , w/A.C. 15365 P.S. (4 7/8” P.S. Pulley) , ALL 17385 P.S. (5 1/2” P.S. Pulley) , w/o A.C. 17400
Comp. & Idler , w/A.C. 15645
1961 Polara V8 361 5.9L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15540 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , ALL 17435 Comp. & Alt. , w/A.C. 15660
1961 Vans 6 cyl. 170 Eng. Fan & Alternator , ALL 15545
1961 Vans 6 cyl. 225 Eng. Fan & Alt., w/o FWD , ALL 15580 Fan & Alt., w/FWD , ALL 17440
1961 Vans V8 318 Eng. Fan & Alternator , ALL 15540 Fan & Alt., w/18” 6 Blade Fan or P.S. , ALL 17548 Fan & Gen., w/P.S. , ALL 17605 Fan & Gen., w/40 Amp Alt. , ALL 17675
Fan & Generator , ALL 15630 P.S. (46 1/4” Belt) , ALL 17463 P.S. (61 1/2” Belt) , ALL 17615
1960 Dart 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15580
1960 Matador, Polara Ram Fire, Super Ram Fire V8 Engs. Fan & Generator , w/o A.C. 15570 Fan & Idler , w/A.C. 15348 Power Steering , w/o A.C. 17410
1960 Matador, Polara Red Ram V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 17385
1960 Vans 6 cyl. 230 Eng. Gen. & P.S., w/35 Amp Gen. , ALL 15520 Gen. & P.S. (48” Belt) , ALL 24480 Gen. & P.S. (50 1/2” Belt) , ALL 24505 Gen. & P.S., w/35 Amp Gen. (P300) , ALL 15500
Governor , ALL 22405
1960 Vans V8 318 Eng. Fan & Alt., w/P.S. (H.D. Rad.) , ALL 17548 Fan & Generator , ALL 15480 Fan & Gen., w/P.S., w/35 Amp Gen. , ALL 15520 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 15490
40 Amp Gen. , ALL 15635 40 Amp Gen. (63” Belt) , ALL 15630 40 Amp Gen. , ALL 17675 P.S. (44 3/4” Belt) , ALL 17448
P.S. (59 1/2” Belt) , ALL 17595
1959 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Fan & Alternator , w/o A.C. 15425
1959 Coronet, Custom Royal, Royal D500 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15585 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15570 Fan & Idler, w/A.R. , w/o A.C. 15380 Fan & Idler , w/A.C. 15365
Power Steering , w/A.C. 17410 Air Ride , w/A.C. 15435 Comp. & Idler , w/A.C. 15650 Compressor , w/A.C. 15645
1959 Coronet, Custom Royal, Royal Ram Fire V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15570 Fan & Idler, w/A.R. , w/o A.C. 15380 Fan & Idler , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 17410
Air Ride , w/A.C. 15435 Comp. & Idler , w/A.C. 15650 Compressor , w/A.C. 15645
1959 Coronet, Custom Royal, Royal Red Ram V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/A.C. 15355 Fan & Idler, w/o P.S., w/A.R. , ALL 15375 Power Steering , w/o A.C. 17385
P.S. & Air Ride , ALL 15355 Gen. & Air Ride , ALL 15580 Compressor , w/A.C. 15650
1959 Vans 6 cyl. 230 Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 15490 Gen. & P.S., w/35 Amp Gen. , ALL 15520 Power Steering , ALL 24505
1958 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15405 Fan & P.S. , w/o A.C. 15425 Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15380
1958 Coronet, Custom Royal, Royal Ram Fire, D500, Super D500 V8 Engs. Fan & Generator , w/o A.C. 15570 Fan , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 17415 Comp. & Gen. , w/A.C. 15700
1958 Coronet, Custom Royal, Royal Red Ram, Super Red Ram V8 Engs. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/A.C. 15365 Power Steering , w/o A.C. 15380 Power Steering , w/A.C. 15405
Comp. & Gen. , w/A.C. 15720
1958 Vans 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Power Steering , ALL 15388 Power Steering , ALL 17330 P.S. & Governor , ALL 17425
1958 Vans V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15660 P.S. (P300) , ALL 17425
1957 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15405 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15455
1957 Coronet, Custom Royal, Royal D500 V8 Eng. Fan & Idler , w/o A.C. 15375 Gen. (39 22/32” Belt) , w/o A.C. 15395 Gen. (40 13/16 Belt) , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15375
Comp. & Gen. , w/A.C. 15720
1957 Coronet, Custom Royal, Royal Exc. D500 V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15580 Fan , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 15375
1957 Vans 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15480 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 15490 Power Steering , ALL 15365 P.S. & Governor , ALL 17425
1957 Vans V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15660 Power Steering , ALL 17425
1956 All Models D500 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15560 Fan, Gen. & P.S. , w/o A.C. 15560
1956 All Models Red Ram V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. (3 1/2” Gen. Pulley) (Autolite 1688651 Gen.) , w/ A.C. Fan & Gen. (4” Gen. Pulley) (Autolite 1642001 Gen.) , w/o A.C. 15605 Fan, Gen. & P.S. , w/o A.C. 15545
1956 All Models Super Red Ram V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15605 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15565 Fan , w/o A.C. 15375 Fan , w/A.C. 15380
Comp. to Gen. (To Series 35108576) , w/A.C. 15545
1956 Coronet 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan & Gen., w/P.S. , w/o A.C. 15520
1955 All Models 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , w/o A.C. 15500
1955 All Models V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. (60 15/16” Belt) , w/o A.C. 15605 Fan & Gen., w/o P.S. (64 1/8” Belt) , w/o A.C. 15635 Fan & Generator , w/o A.C. 15380 Fan , w/A.C. 15415
Gen. & P.S. , w/o A.C. 15380 Gen., P.S. & Comp. , w/A.C. 15745
1954 All Models 6 cyl. Eng. Fan & Gen. (1954) , ALL 15500
1933 DP 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24490
1954-53 All Models V8 Eng. Fan & Generator , ALL 15635
1952-50 All Models Fan & Gen. (After Eng. D34- 1405) , ALL 15490
1950-49 All Models Fan & Gen. (Before Eng. D34- 1405) , ALL 24490
1948-34 All Models Fan & Generator , ALL 24490
1933-32 DO, DK Fan & Generator , w/o A.C. 24458
1932 DL 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 24400
1931-29 DA, DD, DCDH 6 & 8 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24400
1931 DG 8 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24458
1930-27 Sr. 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 24400