Buy Chevrolet Belts Online
Buy Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1969 - 1960

Chevrolet Belts 1969 - 1960

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1969 Bel Air 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1969 Bel Air V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Bel Air V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Bel Air V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Bel Air V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Biscayne 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1969 Biscayne V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Biscayne V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Biscayne V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Biscayne V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348
Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15570
1969 C & K Series Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/Powerglide Trans. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15385
Fan & Alt. (Roof Mounted Air) , ALL 15485 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 P.S., w/A.P. (31” Belt) , ALL 15310
P.S., w/A.P. (55” Belt) , ALL 15500 P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15540
1969 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17520 P.S., w/A.P. , ALL 17525
1969 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Air Pump , ALL 17510 Compressor , w/A.C. 15560
1969 C & K Series Pickups V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348
Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15570
1969 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348
Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15570 Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15545
Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15570
1969 C & K Series Pickups V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Compressor , w/A.C. 15610
1969 Camaro 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
1969 Camaro V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15470
1969 Camaro V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Power Steering , ALL 15360 Comp. & P.S. , w/A.C. 15545
1969 Camaro V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Power Steering , ALL 15360 Comp. & P.S. , w/A.C. 15545
1969 Camaro V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Power Steering , ALL 15360 Comp. & P.S. , w/A.C. 15545
Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Power Steering , ALL 15360 Comp. & P.S. , w/A.C. 15545
1969 Camaro V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15485 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15485 Power Steering , ALL 15410 Comp. & P.S. , w/A.C. 15570
1969 Caprice V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Caprice V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Caprice V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Chevelle 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Alternator , w/A.C. 15310 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15550 Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15540
1969 Chevelle V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Chevelle V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470
Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Chevelle V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15460 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15485 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15410
Comp. & P.S. , w/A.C. 15570
1969 Corvair 6 cyl. 164 2.7L 2- Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1969 Corvair 6 cyl. 164 2.7L Carb. Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1969 Corvair Pickup 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560
1969 Corvette V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt. (350 HP) , w/o A.C. 15525 Fan & Alternator , w/A.C. 15540 Fan & Alt. (Hi-Perf.) , ALL 15530 P.S. (Exc. Hi-Perf.) , ALL 15360
P.S. (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15435 P.S. (Hi-Perf.) , w/A.C. 15360 Fan to A.P. (32 3/4” Belt) , ALL 15325 Fan to A.P. (33 1/2” Belt) , ALL 15335
Comp. (57 5/8” Belt) , w/A.C. 15580 Comp. (58 5/8” Belt) , w/A.C. 15575
1969 Corvette V8 427 7.0L Carb. Eng. (390, 400 HP) Fan & Alt., w/o P.S. (390, 400 HP) , w/o A.C. 15545 Fan (Hi-Perf.) , ALL 15320 Fan , w/o A.C. 15320 Alt. to P.S. , w/o A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15435 Fan to A.P. , ALL 15315 Compressor , w/A.C. 15495
1969 El Camino 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Alternator , w/A.C. 15310 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15550 Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15540
1969 El Camino 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Alternator , w/A.C. 15310 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15550 Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15540
1969 El Camino V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545
1969 El Camino V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470
Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 El Camino V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15460 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15485 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15410
Comp. & P.S. , w/A.C. 15570
1969 Impala 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15550 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1969 Impala V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Impala V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
Fan, Alt. & A.P. , ALL 15475 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 15545
1969 Impala V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Impala V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15460 Power Steering , ALL 15423 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1969 Malibu 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Alternator , w/A.C. 15310 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15550 Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15540
1969 Malibu V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Malibu V8 350 5.7L 2 or Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15470 Power Steering , ALL 15360
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Malibu V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15460 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15485 Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Power Steering , ALL 15410
Comp. & P.S. , w/A.C. 15570
1969 Nova 4 cyl. 153 2.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1969 Nova 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Power Steering , ALL 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1969 Nova 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Power Steering , ALL 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1969 Nova V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15475 Power Steering , ALL 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15470
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Nova V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15475 Power Steering , ALL 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15470
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Nova V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15445 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15475 Power Steering , ALL 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15470
Compressor , w/A.C. 15545
1969 Suburban 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/Powerglide Trans. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15385
Fan & Alt. (Roof Mounted Air) , ALL 15485 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 P.S., w/A.P. (31” Belt) , ALL 15310
P.S., w/A.P. (55” Belt) , ALL 15500 P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15540
1969 Suburban 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17520 P.S., w/A.P. , ALL 17525
Air Pump , ALL 17510 Compressor , w/A.C. 15560
1969 Vans G Series 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/Powerglide Trans. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15385
Fan & Alt. (Roof Mounted Air) , ALL 15485 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 P.S. & A.P. (31” Belt) , ALL 15310
P.S. & A.P. (55” Belt) , ALL 15500 P.S. & A.P., w/62 Amp Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15540
1969 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/Powerglide Trans. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15385
Fan & Alt. (Roof Mounted Air) , ALL 15485 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 P.S. & A.P. (31” Belt) , ALL 15310
P.S. & A.P. (55” Belt) , ALL 15500 P.S. & A.P., w/62 Amp Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15540
1969 Vans G Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17520 P.S. & A.P. , ALL 17525
Air Pump , ALL 17510 Compressor , w/A.C. 15560
1969 Vans G Series V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15425 Fan & Alternator , w/A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15550
1969 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15425 Fan & Alternator , w/A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15550 Fan & Alternator , w/o A.C. 15425
Fan & Alternator , w/A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15550
1969 Vans P Series 3 cyl. 53 Diesel Eng. Fan , ALL 17330 Alternator , ALL 15290 Fan & Vac. Pump , ALL 17420 W.P., Idler & Camshaft , ALL 15348
1969 Vans P Series 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15380 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad.) , ALL 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15385
1969 Vans P Series 6 cyl. 230 3.8L Eng. P.S., w/o A.P. , ALL 15500 Air Pump , ALL 15505 A.P., w/o P.S. , ALL 15500
1969 Vans P Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15380 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad.) , ALL 15400 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15385
P.S., w/o A.P. , ALL 15500 Air Pump , ALL 15505 A.P., w/o P.S. , ALL 15500
1969 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 P.S., w/62 Amp Alt. , ALL 17520 Power Steering , ALL 17525 A.P. (H.D. Cool) , w/A.C. 17510
1969 Vans P Series V8 307 5.0L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348
1969 Vans P Series V8 350 5.7L Eng. Fan & Alternator , ALL 15575 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348
1968 108 Sports Van V8 307 5.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15425 Fan & Alt. (Mobilaire Air) , w/A.C. 15570 Air Pump , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 17530
1968 Bel Air 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1968 Bel Air V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Bel Air V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Bel Air V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Bel Air V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Biscayne 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1968 Biscayne V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Biscayne V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Biscayne V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Biscayne V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 C & K Series Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (39 1/2” Belt) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (41 1/2” Belt) , w/o A.C. 15415
Fan & Alt., w/o P.S., w/o A.P. w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15395 Fan & Alt. (M.T.) , ALL 15395 Fan & Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15385
Alt., w/P.S., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15345 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/o P.S. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15310 Air Pump , ALL 15515 Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1968 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 17385 P.S., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 17510
P.S., w/A.P. , ALL 17300 A.P. (10, 20) , ALL 17525 Compressor , w/A.C. 15560
1968 C & K Series Pickups V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (M.T.) , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15545
Fan & Alt. (A.T.) , ALL 15525 Power Steering , w/A.C. 15348 Air Pump , ALL 15500 A.P., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15360
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp., w/A.P. , w/A.C. 15560
1968 C & K Series Pickups V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt. (M.T.) , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15545
Fan & Alt. (A.T.) , ALL 15525 Power Steering , w/A.C. 15348 Air Pump , ALL 15500 A.P., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15360
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15585 Fan & Comp., w/A.P. , w/A.C. 15560
1968 C & K Series Pickups V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15560 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15580 Air Pump , w/A.C. 15310
Comp. (61” Belt) , w/A.C. 15610 Comp. (61 1/2” Belt) , w/A.C. 15615
1968 Camaro 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Alt., w/P.S. , w/A.C. 15315 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Camaro V8 302 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15360 Air Pump , w/o A.C. 15500
1968 Camaro V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15500
Fan & Compressor , w/A.C. 15575 Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15348
Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1968 Camaro V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/o A.P. , w/A.C. 15535 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 P.S., w/o A.P. , ALL 15360
P.S., w/A.P. , w/o A.C. 15345 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1968 Camaro V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alt., w/A.P. , w/A.C. 15570 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15495 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Power Steering , ALL 15375 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1968 Caprice V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Caprice V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Caprice V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Caprice V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Chevelle 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Chevelle 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Chevelle V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Chevelle V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Chevelle V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15560 Power Steering , ALL 15500 Air Pump , w/o A.C. 15505 Fan to A.P. , w/A.C. 15315
Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1968 Chevy II Nova 4 cyl. 153 2.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1968 Chevy II Nova 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Alt., w/P.S. , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500
Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Chevy II Nova V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , w/o A.C. 15348 P.S., w/o A.P. , w/A.C. 15355 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Fan to A.P. , w/A.C. 15310 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1968 Chevy II Nova V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , w/o A.C. 15348 P.S., w/o A.P. , w/A.C. 15355
1968 Chevy II Nova V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan to A.P. , w/A.C. 15310 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1968 Chevy II Nova V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , w/o A.C. 15348 P.S., w/o A.P. , w/A.C. 15355 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
Fan to A.P. , w/A.C. 15310 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1968 Corvair 6 cyl. 164 2.7L 2- Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1968 Corvair 6 cyl. 164 2.7L Carb. Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1968 Corvair Pickup 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560
1968 Corvette V8 327 5.4L Carb. Eng. (300 HP) Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15535 Power Steering , ALL 15360 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15345 Fan to A.P. , w/A.C. 15335
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Corvette V8 327 5.4L Carb. Eng. (350 HP) Fan & Alternator , w/o A.C. 15540 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15540 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15360 Fan to A.P. , w/o A.C. 15348 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15570
Comp., w/P.S. , w/A.C. 15575
1968 Corvette V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15545 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15540 Fan & Idler (Hi-Perf.) , w/A.C. 15335 Power Steering , w/o A.C. 15435
Power Steering , w/A.C. 15435 Air Pump , w/o A.C. 15310 Comp. & A.P. , w/A.C. 15495 Fan & Alternator , w/o A.C. 15545
Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15540 Fan & Idler (Hi-Perf.) , w/A.C. 15335 Power Steering , w/o A.C. 15435 Power Steering , w/A.C. 15435
Air Pump , w/o A.C. 15310 Comp. & A.P. , w/A.C. 15495
1968 El Camino 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 El Camino 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 El Camino V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 El Camino V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575 Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500
Air Pump , w/A.C. 15310 Compressor , w/A.C. 15575
1968 El Camino V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15560 Power Steering , ALL 15500 Air Pump , w/o A.C. 15505 Fan to A.P. , w/A.C. 15315
Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1968 Impala 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500
1968 Impala V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Impala V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15500 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Impala V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Impala V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15565 Power Steering , ALL 15375 Compressor , w/A.C. 15615
1968 Malibu 6 cyl. 230 3.8L Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Malibu 6 cyl. 250 4.1L Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15310
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1968 Malibu V8 307 5.0 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Malibu V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1968 Suburban 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (39 1/2” Belt) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (41 1/2” Belt) , w/o A.C. 15415
Fan & Alt., w/o P.S., w/o A.P. w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15395 Fan & Alt. (M.T.) , ALL 15395 Fan & Alt. (Powerglide Trans.) , ALL 15385
Alt., w/P.S., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315 Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15345 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/o P.S. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15310 Air Pump , ALL 15515 Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1968 Suburban 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 17385 P.S., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 17510
P.S., w/A.P. , ALL 17300 A.P. (10, 20) , ALL 17525 Compressor , w/A.C. 15560
1968 Vans G Series 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (39 1/2” Belt) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (41 1/2” Belt) , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15385
Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15395 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315
Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15345 P.S. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 P.S. & A.P. , ALL 15310 A.P. (50 1/2” Belt) , ALL 15505
A.P. (51 1/2” Belt) , ALL 15515
1968 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (39 1/2” Belt) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (41 1/2” Belt) , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15385
Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15380 Fan & Alt., w/o P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15395 Fan & Alternator , ALL 15395 Alt., w/P.S., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15315
Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15345 P.S. (Powerglide Trans.) , ALL 15505 P.S. & A.P. , ALL 15310 A.P. (50 1/2” Belt) , ALL 15505
A.P. (51 1/2” Belt) , ALL 15515 Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1968 Vans G Series V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. (M.T.) , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15555 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15545
Power Steering , w/A.C. 15348 A.P., w/P.S., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15360 Air Pump , ALL 15500 Fan & Comp., w/o A.P. , ALL 15585
Fan & Comp., w/A.P. , ALL 15560
1968 Vans G Series V8 327 5.3L Carb. Eng. Fan & Alt. (M.T.) , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15555 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15545
Power Steering , w/A.C. 15348 A.P., w/P.S., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15360 Air Pump , ALL 15500 Fan & Comp., w/o A.P. , ALL 15585
Fan & Comp., w/A.P. , ALL 15560
1968 Vans P Series 3 cyl. 53 Diesel Eng. Fan , ALL 17330 Alternator , ALL 15290 Fan & Vac. Pump , ALL 17420 W.P., Idler & Camshaft , ALL 15348
1968 Vans P Series 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15385 Fan & Alt. (P10) , ALL 15395 Fan & Alt. (Exc. H.D. Rad.) , ALL 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15395
Air Pump , ALL 15500
1968 Vans P Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15385 Fan & Alt. (P10) , ALL 15395 Fan & Alt. (Exc. H.D. Rad.) , ALL 15415 Fan & Alt., w/P.S., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15395
Air Pump , ALL 15500
1968 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 17395
1968 Vans P Series V8 307 5.0L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15535 Fan & Alternator , w/o A.C. 15575 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15525 Power Steering , ALL 15348
1968 Vans P Series V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15535 Fan & Alternator , w/o A.C. 15575 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15525 Power Steering , ALL 15348
1967 Bel Air 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 Bel Air V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Bel Air V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Bel Air V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Bel Air V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Biscayne 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 Biscayne V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Biscayne V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Biscayne V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Biscayne V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Camaro 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15395 Alt., w/A.P. , w/A.C. 15310 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. (Factory Air) , w/A.C. 15500
Fan, Alt. & P.S., w/A.P. (Dealer Air) , w/A.C. 15490 P.S., w/o A.P. , ALL 15500 A.P., w/P.S. , ALL 15300 Compressor , w/A.C. 15550
1967 Camaro V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535 P.S., w/o A.P. , ALL 15348 Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15575 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535
P.S., w/o A.P. , ALL 15348 Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15575
1967 Camaro V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15535 Fan & Alternator , w/A.C. 15535 P.S., w/o A.P. , w/o A.C. 15365 Power Steering , w/A.C. 15360
Air Pump , w/o A.C. 15500 Air Pump , w/A.C. 15310 Compressor , w/A.C. 15575
1967 Camaro V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15375 Fan & Air Pump , w/A.C. 15300
1967 Caprice V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Caprice V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Caprice V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Caprice V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Chevelle 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15490
Alternator , w/A.C. 15315 Alt., w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/P.S. , ALL 15300
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 Chevelle 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15490
Alternator , w/A.C. 15315 Alt., w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/P.S. , ALL 15300
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 Chevelle V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15300
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Chevelle V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15300
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Chevelle V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15495 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1967 Chevy II 4 cyl. 153 2.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415
1967 Chevy II 6 cyl. 194 3.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15300 Compressor , w/A.C. 15540
1967 Chevy II 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15300 Compressor , w/A.C. 15540
1967 Chevy II V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Chevy II V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1967 Corvette V8 327 5.4L Carb. Eng. (Exc. Hi-Perf.) Fan & Alternator , ALL 15535 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Power Steering , ALL 15400
1967 Corvette V8 327 5.4L Carb. Eng. (Hi-Perf.) Fan & Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15540 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15540 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15335
Fan & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15360 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15570
Comp., w/P.S. , w/A.C. 15575
1967 Corvette V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15560 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15540 Fan , w/o A.C. 15345 Power Steering , w/o A.C. 15315
Power Steering , w/A.C. 15435 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15348 Fan & Air Pump , w/A.C. 15530 Air Pump , w/o A.C. 15340
Fan, A.P. & Comp. , w/A.C. 15525 Compressor , w/A.C. 15460
1967 El Camino 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15490
Alternator , w/A.C. 15315 Alt., w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/P.S. , ALL 15300
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 El Camino 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15490
Alternator , w/A.C. 15315 Alt., w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , ALL 15500 A.P., w/P.S. , ALL 15300
Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 El Camino V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15300
Compressor , w/A.C. 15575
1967 El Camino V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15300
Compressor , w/A.C. 15575
1967 El Camino V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15495 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1967 Impala 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Power Steering , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15550
1967 Impala V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Impala V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Impala V8 396 6.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Impala V8 427 7.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15520
Fan & Air Pump , w/A.C. 15330 Fan & Compressor , w/A.C. 15615
1967 Nova 6 cyl. 194 3.2L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15300 Compressor , w/A.C. 15540
1967 Nova 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan, Alt. & A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/P.S. , ALL 15300 Compressor , w/A.C. 15540
1967 Nova V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Nova V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15490 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330
Compressor , w/A.C. 15575
1967 Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Cool) , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/o A.P. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o A.P. (M.T.) , ALL 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (Powerglide Trans.), ALL 15385
Fan, Alt. & P.S., w/o A.P. (Exc. H.D. Rad.) , w/o A.C. 15500 Alt., w/P.S., w/A.P. (Exc. 4WD) (10 Series) , w/o A.C. 15315 P.S., w/A.P. , ALL 15300 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1967 Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad.) , w/A.C. 17395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/A.P., w/62 Amp Alt. (10 Series) (D-D Chassis) , ALL 15380
Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 17525
1967 Pickups V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15535 Fan & Alt., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (4WD) (K10) , w/A.C. 15550 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad. & Comp.) , ALL 15555
Fan & Alt., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (FFC) , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. 4WD) , w/A.C. 15545 Fan & Alt. (4WD) (K20) , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. FFC) , ALL 15550
Fan & Alt., w/A.P. w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15550 P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 15348 A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15490
A.P. (Factory Air) , w/A.C. 15345 Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15585 Comp., w/A.P. , w/A.C. 15560
1967 Pickups V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15535
1967 Pickups V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (4WD) (K10) , w/A.C. 15550 Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , ALL 15525 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad. & Comp.) , ALL 15555 Fan & Alt., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (FFC) , ALL 15545
Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. 4WD) , w/A.C. 15545 Fan & Alt. (4WD) (K20) , ALL 15545 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. FFC) , ALL 15550 Fan & Alt., w/A.P. w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15550
P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15365 Power Steering , ALL 15348 A.P., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15550 A.P. (Factory Air) , w/A.C. 15345
Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15585
1967 Suburban 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Cool) , w/o A.C. 15415 Fan & Alt., w/o A.P. (H.D. Rad.) , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o A.P. (M.T.) , ALL 15395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) (Powerglide Trans.), ALL 15385
Fan, Alt. & P.S., w/o A.P. (Exc. H.D. Rad.) , w/o A.C. 15500 Alt., w/P.S., w/A.P. (Exc. 4WD) (10 Series) , w/o A.C. 15315 P.S., w/A.P. , ALL 15300 Power Steering , ALL 15500
A.P., w/o P.S. , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15540
1967 Suburban 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Rad.) , w/A.C. 17395 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P., w/o 62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/A.P., w/62 Amp Alt. (10 Series) (D-D Chassis) , ALL 15380
Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , ALL 17525
1967 Vans G Series 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alt., w/A.P., w/o Powerglide Trans. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P., w/Powerglide Trans. , ALL 15385 Air Pump , ALL 15500
1967 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Eng. Fan & Alt., w/A.P., w/o Powerglide Trans. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P., w/Powerglide Trans. , ALL 15385 Air Pump , ALL 15500
1967 Vans G Series V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15425 Power Steering , ALL 15348 Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15585 Comp., w/A.P. , w/A.C. 15560
1967 Vans P Series 3 cyl. 53N Diesel Eng. Fan, w/o Booster Brake , ALL 17330 Gen., w/o Booster Brake , ALL 15290 Fan & Vac. Pump, w/Booster Brake , ALL 17420 W.P. & Idler (P20, P30) , ALL 15348
1967 Vans P Series 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15385 Fan & Alt., w/A.P., 62 Amp Alt. , ALL 15380
1967 Vans P Series 6 cyl. 250 4.1L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15385 Fan & Alt., w/A.P., 62 Amp Alt. , ALL 15380
1967 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (Exc. H.D. Cool) , ALL 17395 Fan & Alt., w/P.S., w/o A.P., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt. (P20, P30) , ALL 17385
1966 Bel Air 6 cyl. 250 4.1L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15300 Alt. & P.S. , w/A.C. 15500
A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1966 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Bel Air V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Bel Air V8 396 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Bel Air V8 427 7.0L Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Biscayne 6 cyl. 250 4.1L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15300 Alt. & P.S. , w/A.C. 15500
A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1966 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Biscayne V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Biscayne V8 396 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Biscayne V8 427 7.0L Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Caprice V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Caprice V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Caprice V8 396 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Caprice V8 427 7.0L Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Chevelle 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Power Steering , w/o A.C. 15500 Compressor , w/A.C. 15500
1966 Chevelle V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Compressor , w/A.C. 15575
1966 Chevelle V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Compressor , w/A.C. 15575
1966 Chevelle V8 396 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15560 Power Steering , ALL 15495 Compressor , w/A.C. 15610
1966 Chevy II 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1966 Chevy II 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1966 Chevy II V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1966 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1966 Corvette V8 327 5.4L Eng. (Exc. Hi-Perf.) Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15400 A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15475 Fan & Air Pump , w/A.C. 15330
1966 Corvette V8 327 5.4L Eng. (Hi-Perf.) Fan & Alternator , w/o A.C. 15540 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15525 Fan & Alt., w/P.S. , w/A.C. 15540 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15335
Fan & A.P., w/o P.S. , w/A.C. 15310 Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15360 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15570
Comp., w/P.S. , w/A.C. 15575
1966 Corvette V8 427 7.0L Eng. Fan , w/o A.C. 15345 Fan & Alternator , w/A.C. 15540 Alt., w/o P.S. , w/o A.C. 15560 Alt., w/P.S. , w/o A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15435 Comp. & A.P. , w/A.C. 15535 Comp. (Hi-Perf.) , w/A.C. 15575
1966 El Camino 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 15385 Power Steering , w/o A.C. 15500 Compressor , w/A.C. 15500
1966 El Camino V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Compressor , w/A.C. 15575
1966 El Camino V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Compressor , w/A.C. 15575
1966 El Camino V8 396 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15560 Power Steering , ALL 15495 Compressor , w/A.C. 15610
1966 Impala 6 cyl. 250 4.1L Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Power Steering , w/o A.C. 15500 P.S. to A.P. , w/o A.C. 15300 Alt. & P.S. , w/A.C. 15500
A.P., w/o P.S. , w/o A.C. 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1966 Impala V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Impala V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Air Pump , w/o A.C. 15490 Air Pump , w/A.C. 15310
Compressor , w/A.C. 15575
1966 Impala V8 396 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Impala V8 427 7.0L Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15565 Fan & Alt., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & Alternator , w/A.C. 15570 Power Steering , ALL 15375
Air Pump , w/o A.C. 15520 Air Pump , w/A.C. 15330 Compressor , w/A.C. 15615
1966 Nova 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1966 Nova 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1966 Nova V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1966 Pickups 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Air Pump , ALL 15490
1966 Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alt., w/37 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/o P.S., w/A.P., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15385 Alt., w/P.S. , w/A.C. 15315
Power Steering , ALL 15500
1966 Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/P.S., w/A.P. , ALL 15395 Power Steering , ALL 17548
Compressor , w/A.C. 15570
1966 Pickups V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15540 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , w/o A.C. 15348 A.P. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15345
A.P. (Exc. H.D. Rad.) , w/o A.C. 15570
1966 Pickups V8 327 5.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15555 Fan & Alt. (H.D. Rad.) , w/A.C. 15545 Power Steering , ALL 15348
1966 Vans G Series 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15380 Air Pump , ALL 15490
1966 Vans G Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15395 Fan & Alt., w/A.P. , ALL 15380 Air Pump , ALL 15490
1966 Vans P Series 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 P.S. (P10) , ALL 15505
1966 Vans P Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 P.S. (P10) , ALL 15505
1966 Vans P Series 6 cyl. 250 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Power Steering , ALL 15500
1966 Vans P Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 Power Steering , ALL 17548
1965 Bel Air 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1965 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Bel Air V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Bel Air V8 396 Eng. Fan & Alt. (325 HP) , w/o A.C. 15565 Fan & Alt. (425 HP) , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15560 Fan & Alt. (63 Amp Alt.) , w/A.C. 15570
Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , ALL 15375 Comp., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15610 Comp., w/63 Amp Alt. , w/A.C. 15615
1965 Bel Air V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585 Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1965 Biscayne 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1965 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Biscayne V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Biscayne V8 396 Eng. Fan & Alt. (325 HP) , w/o A.C. 15565 Fan & Alt. (425 HP) , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15560 Fan & Alt. (63 Amp Alt.) , w/A.C. 15570
1965 Biscayne V8 396 Eng. Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , ALL 15375 Comp., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15610 Comp., w/63 Amp Alt. , w/A.C. 15615
1965 Biscayne V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585 Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1965 Chevelle 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15375 Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15310 Alt. (Factory Air) , w/A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15550
1965 Chevelle 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15375 Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15310 Alt. (Factory Air) , w/A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15550
1965 Chevelle V8 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1965 Chevy II 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1965 Chevy II 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1965 Chevy II V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1965 Corvette V8 Eng. Fan & Alt. (Exc. Special Hi-Perf.) (Exc. F.I.) (340, 365 HP) , w/o A.C. 15560 Fan & Alt. (Special Hi-Perf.) (F.I.) (1st Design) , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/o P.S. (F.I.) (2nd Design) (Special Hi-Perf.) , w/o A.C. 15550 Fan & Alt., w/P.S. (Special Hi- Perf.) (F.I.) (2nd Design) , w/o A.C. 15545
Fan & Alt. (425 HP) , w/o A.C. 15565 Fan & Alt. (Exc. Special Hi-Perf.) , w/A.C. 15530 Fan & Alt. (300 HP) , w/A.C. 15535 Fan & Alt. (Hi-Perf. or F.I.) , w/A.C. 15525
Fan & Alt. (Special Hi-Perf.) , w/A.C. 15525 Fan & Idler , w/o A.C. 15375 P.S. (1st Design) , ALL 15348 P.S. (2nd Design) , ALL 15360
Fan & Comp.(Hi-Perf.) , w/A.C. 15575 Compressor , w/A.C. 15575
1965 El Camino 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15375 Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15310 Alt. (Factory Air) , w/A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15550
1965 El Camino 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15375 Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15310 Alt. (Factory Air) , w/A.C. 15315
Power Steering , w/o A.C. 15500 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15550
1965 El Camino V8 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1965 Impala 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1965 Impala V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Impala V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Impala V8 396 Eng. Fan & Alt. (325 HP) , w/o A.C. 15565 Fan & Alt. (425 HP) , w/o A.C. 15555 Fan & Alt., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15560 Fan & Alt. (63 Amp Alt.) , w/A.C. 15570
Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , ALL 15375 Comp., w/55 Amp Alt. , w/A.C. 15610 Comp., w/63 Amp Alt. , w/A.C. 15615
1965 Impala V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585 Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1965 Nova 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1965 Nova 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1965 Nova V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1965 Pickups 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 15500
1965 Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17548
1965 Pickups V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 15540 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348 Comp. (58 1/2” Belt) , w/A.C. 15585
Comp. (60” Belt) , w/A.C. 15600
1965 Vans G Series 4 cyl. 153 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395
1965 Vans G Series 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 15380 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15385
1965 Vans G Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 15500
1965 Vans G Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17548
1965 Vans P Series 4 cyl. 153 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15405
1965 Vans P Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Power Steering , ALL 15500
1965 Vans P Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alternator , ALL 17395 Power Steering , ALL 17548
1964 Bel Air 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1964 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Bel Air V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Bel Air V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585
Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1964 Biscayne 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1964 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Biscayne V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Biscayne V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585
Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1964 Chevelle 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/42 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500
Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15555 Comp. (Accessory Air) , w/A.C. 15500
1964 Chevelle 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/42 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500
Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15555 Comp. (Accessory Air) , w/A.C. 15500
1964 Chevelle V8 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1964 Chevy II 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1964 Chevy II 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1964 Chevy II V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1964 Corvette V8 327 5.4L Eng. (F.I. or High Perf. Eng.) Fan & Alt. (1st Design) , w/o A.C. 15550 Fan & Alt. (2nd Design) , w/o A.C. 15545 Fan & Alternator , w/A.C. 15535 Fan & Alt. (Hi-Perf.) , w/A.C. 15525
Fan & Idler , w/o A.C. 15375 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Corvette V8 Eng. Fan & Alt. (250 HP) , w/o A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 El Camino 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/42 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500
Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15555 Comp. (Accessory Air) , w/A.C. 15500
1964 El Camino 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/42 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500
Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15555 Comp. (Accessory Air) , w/A.C. 15500
1964 El Camino V8 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/o A.C. 15555 Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15415 Fan & Compressor , w/A.C. 15575
1964 Impala 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Alternator , w/A.C. 15315 Fan & P.S. , ALL 15500 Compressor , w/A.C. 15550
1964 Impala V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Impala V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Impala V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15435 Power Steering , w/o A.C. 15435 Comp., w/o 62 Amp Alt. , w/A.C. 15585
Comp., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15610
1964 Nova 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alt. (Dealer Air) , w/A.C. 15395
1964 Nova 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15375 Alt. & P.S. , ALL 15500 Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
1964 Nova V8 Eng. Fan & Alternator , ALL 15535 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15575
1964 Pickups 6 cyl. 230 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 P.S. (4WD) , ALL 15505
1964 Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 P.S. (Exc. 4WD) , ALL 17548 Compressor , w/A.C. 15590
1964 Pickups V8 283 4.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15540 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 P.S. (Exc. 4WD) , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15590
1964 Vans G Series 4 cyl. 153 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt., w/61 Amp Alt. , ALL 15385
1964 Vans G Series 6 cyl. 194 Eng. Fan & Alternator , ALL 15380
1964 Vans G Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15505
1964 Vans G Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Power Steering , ALL 17548 Compressor , w/A.C. 15590
1964 Vans G Series V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15540 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15590
1964 Vans P Series 4 cyl. 153 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15405
1964 Vans P Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395
1964 Vans P Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alt., w/o 62 Amp Alt. , ALL 17395
1963 Bel Air 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alternator , w/A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15500
1963 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15585
1963 Bel Air V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15590
1963 Bel Air V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15595 Fan & Alternator , w/A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15425 Fan & P.S. , ALL 15435
Fan & Compressor , w/A.C. 15605
1963 Biscayne 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alternator , w/A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15500
1963 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15585
1963 Biscayne V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15590
1963 Biscayne V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15595 Fan & Alternator , w/A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15425 Fan & P.S. , ALL 15435
Fan & Compressor , w/A.C. 15605
1963 Chevy II 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415
1963 Chevy II 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alternator , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500 Fan & Comp. (54 3/4” Belt) , w/A.C. 15540
Fan & Comp. (55 3/4”) , w/A.C. 15550
1963 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1963 Corvette V8 Eng. Fan & Alt. (340 HP) , ALL 15555 Fan & Alt. (340 HP) (Hi Lift Camshaft) , w/o A.C. 15550 Fan & Alternator , w/A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15375
Power Steering , ALL 15348 Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1963 Impala 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alternator , w/A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15500
1963 Impala V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15585
1963 Impala V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15565 Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Power Steering , ALL 15348 Compressor , w/A.C. 15590
1963 Impala V8 409 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15595 Fan & Alternator , w/A.C. 15580 Fan & Idler , w/o A.C. 15425 Fan & P.S. , ALL 15435
Fan & Compressor , w/A.C. 15605
1963 Nova 4 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415
1963 Nova 6 cyl. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15415 Fan & Alternator , w/A.C. 15395 Power Steering , ALL 15500 Fan & Comp. (54 3/4” Belt) , w/A.C. 15540
Fan & Comp. (55 3/4”) , w/A.C. 15550
1963 Pickups 6 cyl. 230 3.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15505
Compressor , w/A.C. 15550
1963 Pickups 6 cyl. 292 4.8L Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 17395 Power Steering , ALL 17548
Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1963 Pickups V8 283 4.6L Eng. Fan & Alternator , ALL 15565 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15570 Power Steering , ALL 15348
1963 Vans G Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15505
Compressor , w/A.C. 15550
1963 Vans G Series 6 cyl. 292 Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17395 Fan & Alternator , w/A.C. 17385 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 17395 Power Steering , ALL 17548
Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1963 Vans G Series V8 283 Eng. Fan & Alternator , ALL 15565 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15570 Power Steering , ALL 15348
1963 Vans P Series 4 cyl. 153 Eng. Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15405
1963 Vans P Series 6 cyl. 230 Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 15395 Power Steering , ALL 15505 Compressor , w/A.C. 15550
1962 Bel Air 6 cyl. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15400 Fan & Gen., w/o P.S. , w/A.C. 15405
Fan & Gen., w/P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & P.S. , w/A.C. 15500 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15555
1962 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Bel Air V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Bel Air V8 409 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Idler , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15435
1962 Biscayne 6 cyl. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15400 Fan & Gen., w/o P.S. , w/A.C. 15405
Fan & Gen., w/P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & P.S. , w/A.C. 15500 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15555 Comp. (Cool-Pac) , w/A.C. 15550
1962 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Biscayne V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Biscayne V8 409 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Idler , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15435
1962 Chevy II 4 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15405 Fan & Alt., w/42, 52 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15500
1962 Chevy II 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15405 Fan & Alt., w/42, 52 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15500
1962 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1962 Corvette V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15560 Fan & Gen. (Exc. F.I.) , w/o A.C. 15555
1962 Impala 6 cyl. Eng. Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15405 Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15400 Fan & Gen., w/o P.S. , w/A.C. 15405
Fan & Gen., w/P.S. , w/A.C. 15395 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & P.S. , w/A.C. 15500 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15540
Fan & Comp., w/P.S. , w/A.C. 15555 Comp. (Cool-Pac) , w/A.C. 15550
1962 Impala V8 283 Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Impala V8 327 5.4L Eng. Fan & Alternator , w/A.C. 15555 Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15535 Power Steering , ALL 15348
Compressor , w/A.C. 15590
1962 Impala V8 409 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Idler , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15435
1962 Nova 4 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15405 Fan & Alt., w/42, 52 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15500
1962 Nova 6 cyl. Eng. Fan & Generator , ALL 15405 Fan & Alt., w/42, 52 Amp Alt. , w/o A.C. 15415 Fan & Comp. (Factory Air) , w/A.C. 15540 Fan & Comp. (Dealer Air) , w/A.C. 15500
1962 Pickups 6 cyl. 235 Eng. Fan & Alt., w/42, 52 Amp Alt. , ALL 17415 Fan & Alt., w/62 Amp Alt. , ALL 17425 Fan & Generator , ALL 17415
1962 Pickups 6 cyl. 261 Eng. Fan & Gen., w/30 Amp Alt. , ALL 17425 Fan & Gen., w/35 Amp Gen. , ALL 17435 Comp. (Cool Pack) , w/A.C. 15550
1962 Pickups V8 283 Eng. Fan & Alt., w/40, 48 Amp Alt. (Cool Pack) , ALL 17570 Fan & Generator , ALL 17555 Compressor , w/A.C. 15580
1962 Vans P Series 6 cyl. 235 Eng. Fan & Alt., w/42, 53 Amp Alt. (P10) , ALL 17415 Fan & Alt., w/42, 52, 60 Amp Alt. (P10) , ALL 17425 Fan & Gen. (P10, P20, P30) , ALL 17415
1961 1200 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15540 Fan & P.S. (1961 Early) , ALL 15435 P.S. (1961 Late) , ALL 15348 P.S. (1960) , ALL 15435
1961 1100, 9100 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15405 Power Steering , ALL 15505
1961 Apache V8 283 Eng. Fan & Generator , ALL 17555 Fan & Gen., w/40, 50 Amp LCI Gen. , ALL 17560 Comp. (Cool Pack) , w/A.C. 15580
1961 Apache 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , ALL 17415 Fan & Gen., w/35, 50 Amp Gen. , ALL 17435 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 17440
1961 Bel Air 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & Comp. (Factory) , w/A.C. 15570 Fan & Comp. (Dealer) , w/A.C. 15580
1961 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15545 Fan & Gen. (Std. Air) , w/A.C. 15535 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15540 P.S. (35” Belt) , ALL 15348
P.S. (44” Belt) , ALL 15435 Compressor , w/A.C. 15580
1961 Bel Air V8 348 Eng. Fan & Idler (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (54 7/8” Belt) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (56 1/2” Belt) , w/A.C. 15565 Fan & P.S. (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15435
Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15605
1961 Biscayne 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & Comp. (Factory) , w/A.C. 15570 Fan & Comp. (Dealer) , w/A.C. 15580
1961 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15545 Fan & Gen. (Std. Air) , w/A.C. 15535 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15540 P.S. (35” Belt) , ALL 15348
P.S. (44” Belt) , ALL 15435 Compressor , w/A.C. 15580
1961 Biscayne V8 348 Eng. Fan & Idler (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (54 7/8” Belt) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (56 1/2” Belt) , w/A.C. 15565 Fan & P.S. (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15435
Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15605
1961 Corvair 6 cyl. Eng. Gen., Blower & Idler , ALL 15560 Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425
Compressor , w/A.C. 15475
1961 Corvette V8 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15560 Fan & Gen. (Exc. F.I.) , w/o A.C. 15555
1961 Impala 6 cyl. Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Fan & Comp. (Factory) , w/A.C. 15570 Fan & Comp. (Dealer) , w/A.C. 15580
1961 Impala V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15545 Fan & Gen. (Std. Air) , w/A.C. 15535 Fan & Gen. (Cool-Pac) , w/A.C. 15540 P.S. (35” Belt) , ALL 15348
P.S. (44” Belt) , ALL 15435 Compressor , w/A.C. 15580
1961 Impala V8 348 Eng. Fan & Idler (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15405 Fan & Gen. (54 7/8” Belt) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (56 1/2” Belt) , w/A.C. 15565 Fan & P.S. (Hi-Perf.) , w/o A.C. 15435
Power Steering , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15605
1960 1200 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15540 Fan & P.S. (1961 Early) , ALL 15435 P.S. (1961 Late) , ALL 15348 P.S. (1960) , ALL 15435
1960 1100, 9100 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15405 Power Steering , ALL 15505
1960 Apache V8 283 Eng. Fan & Generator , ALL 17555 Fan & Gen., w/40, 50 Amp LCI Gen. , ALL 17560 Comp. (Cool Pack) , w/A.C. 15580
1960 Apache 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , ALL 17415 Fan & Gen., w/35, 50 Amp Gen. , ALL 17435 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 17440
1960 Bel Air 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435 P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425
P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Bel Air V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595
1960 Biscayne 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435
1960 Biscayne V8 283 Eng. P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425 P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Biscayne V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595
1960 Corvair 6 cyl. Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1960 Corvette V8 283 Eng. Fan & Gen. (Exc. F.I.) (1960) , w/o A.C. 15560 Fan & Gen. (Exc. F.I.) (1958-59) , w/o A.C. 15555 Fan & Gen. (2-4 bbls.) , w/o A.C. 15555 Fan & Gen. (F.I.) (1959-60) , w/o A.C. 15560
1960 Impala 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Impala V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435 P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425
P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Impala V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595