Buy 1989 Chevrolet Belts Online
Buy 1989 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1989

1989 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1989 Astro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1989 Astro V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 Beretta 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1989 Beretta V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 615K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1989 Blazer V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Blazer V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 C & K Series Pickups V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 C & K Series Pickups V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 C & K Series Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 C & K Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Multiple Accessory , ALL 1020K6
1989 C & K Series Pickups V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1025K6
1989 Camaro V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P. , w/o A.C. 825K6 Multi. Accessory, w/A.P., w/o A.C. 860K6 Multi. Accessory, w/o A.P., w/A.C. 923K6 Multi. Accessory, w/A.P. , w/A.C. 968K6
1989 Camaro V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 945K6
1989 Camaro V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 945K6
1989 Caprice V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 945K6
1989 Caprice V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o 120 Amp Alt. , ALL 945K6 Multiple Accessory, w/120 Amp Alt. , ALL 990K6
1989 Caprice V8 307 5.0L Carb Eng. Fan to Alternator , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & P.S. , w/A.C. 15555 Fan & P.S. (Sng.Dia. Fan Pulley) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (Dual Dia. Fan Pulley) , w/A.C. 15440
Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15585
1989 Caprice V8 350 5.7L F.I. Eng. (Incl. Police Car) Multiple Accessory , ALL 990K6
1989 Cavalier 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1989 Cavalier V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 610K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1989 Celebrity 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 670K6 Multiple Accessory , w/A.C. 770K6
1989 Celebrity V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 595K6 Multiple Accessory , w/A.C. 695K6
1989 Corsica 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multi. Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1989 Corsica V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 615K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1989 Corvette V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 923K6
1989 LLV (Postal Vehicle) 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1989 R & V Series Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1989 R & V Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 R & V Series Pickups V8 454 7.4L F.I. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 P.S. to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1989 R & V Series Pickups V8 454 7.4L Carb Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 P.S. to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1989 S-10 Blazer V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 955K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1989 S-10 Blazer V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 S-10 Pickups 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1989 S-10 Pickups V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multiple Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 955K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1989 S-10 Pickups V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Sprint 3 cyl. 61 1.0L F.I. Eng. (Canada) Alt. & W.P. , ALL 323K3 Comp. & Idler , w/A.C. 315K4
1989 Suburban V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 940K6 Multiple Accessory , w/A.C. 955K6
1989 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & Power Steering , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1989 Suburban V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1025K6
1989 Vans G Series V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 Vans G Series V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 Vans G Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1989 Vans G Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & Power Steering , ALL 15450 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1989 Vans G Series V8 454 7.4L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 1010K6 Multiple Accessory , w/A.C. 1038K6
1989 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
1989 Vans P Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15580
1989 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. (M.T.) , ALL 15480 Fan & Alt. (A.T.) , ALL 15490 Fan & Alt., w/120 Amp Alt. , ALL 15500
1989 Vans P Series V8 454 7.4L Carb Eng. (Incl. Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Fan & P.S. , w/A.C. 15460 P.S. to A.P. , ALL 15450