Buy 1987 Chevrolet Belts Online
Buy 1987 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1987

1987 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1987 Astro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1987 Astro V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1987 Beretta 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory (Factory Air) , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1987 Beretta V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 615K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1987 Blazer V8 305 5.0L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Blazer V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Blazer V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15445 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1987 Camaro V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P. , w/o A.C. 815K6 Multi. Accessory, w/A.P., w/o A.C. 860K6 Multi. Accessory, w/o A.P., w/A.C. 915K6 Multi. Accessory, w/A.P. , w/A.C. 968K6
1987 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 420K5 W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Camaro V8 305 5.0L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 420K5 W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 Camaro V8 350 5.7L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 420K5 W.P. & P.S. , w/o A.C. 15425 Power Steering , w/A.C. 15400 W.P. to A.P. , ALL 15335
W.P., P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 Caprice V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. (Exc. Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15355
Fan to A.P. (Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 Caprice V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. (Exc. Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15355
Fan to A.P. (Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15400 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Caprice V8 307 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o A.P. , w/o A.C. 15510 Fan, Alt. & P.S., w/A.P. , w/o A.C. 15560 Fan & P.S. , w/o A.C. 15445 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15525
Fan to Alternator , w/A.C. 15430 Fan, Alt. & P.S. , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Sng.Dia. Fan Pulley) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (Dual Dia. Fan Pulley) , w/A.C. 15440
Fan & Comp., w/o A.P. , w/A.C. 15520 Fan & Comp., w/A.P. , w/A.C. 15585
1987 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & P.S. , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. (Exc. Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15355
Fan to A.P. (Rear Wind. Defogger) , w/o A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15400 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Cavalier 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1987 Cavalier V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 610K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1987 Celebrity 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 675K6 Multiple Accessory , w/A.C. 770K6
1987 Celebrity V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 595K6 Multiple Accessory , w/A.C. 695K6
1987 Chevette 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Power Steering , ALL 15270 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1987 Corsica 4 cyl. 122 2.0L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 705K5 Multiple Accessory , w/A.C. 825K5 Multiple Accessory (Dealer Air) , w/A.C. 845K5
1987 Corsica V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 615K6 Multiple Accessory , w/A.C. 710K6
1987 Corvette V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/A.C. 885K6
1987 El Camino V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , ALL 15335
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 El Camino V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15420 Fan to A.P. , w/o A.C. 15335
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 LLV (Postal Vehicle) 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1987 Monte Carlo V6 231 3.8L Carb. Eng. (Canada) Fan & Alt., w/56, 94 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/78 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11375
Fan & Alternator , w/A.C. 15460 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1987 Monte Carlo V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan to A.P. , ALL 15335 Power Steering , w/o A.C. 15370 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 Monte Carlo V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt. , ALL 435K5 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan & Power Steering , w/o A.C. 15420 Fan to Air Pump , w/o A.C. 15355
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to Air Pump , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1987 Nova 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 380K5 W.P. to P.S. , ALL 250K3 Comp. & Idler , w/A.C. 17350
1987 R & V Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan, P.S. & A.P. , w/o A.C. 15585 Fan, P.S. & A.P. , w/A.C. 15580
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1987 R & V Series Pickups V6 262 4.3L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan , w/o A.C. 15348 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 R & V Series Pickups V8 305 5.0L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 R & V Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 R & V Series Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450
1987 R & V Series Pickups V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 R & V Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & Power Steering , ALL 15445 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1987 R & V Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1987 R & V Series Pickups V8 454 7.4L F.I. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1987 S-10 Blazer 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1987 S-10 Blazer V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 960K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1987 S-10 Pickups 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Multiple Accessory , w/o A.C. 760K6 Multi. Accessory, w/o P.S. , w/A.C. 730K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 810K6
1987 S-10 Pickups V6 173 2.8L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o P.S. , w/o A.C. 790K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/o A.C. 960K6 Multi. Accessory, w/P.S. , w/A.C. 1000K6
1987 Spectrum 4 cyl. 92 1.5L Carb. Eng. Alternator , ALL 270K4 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300
1987 Spectrum 4 cyl. 92 1.5L F.I. Turbo Eng. Alternator , ALL 270K4 Power Steering , ALL 15360 Compressor , w/A.C. 17300
1987 Sprint 3 cyl. 61 1.0L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370
1987 Sprint 3 cyl. 61 1.0L F.I. Turbo Eng. Alt. & W.P. , ALL 15330 Comp. & Idler , w/A.C. 15370 Comp., w/o Idler , w/A.C. 15330
1987 Suburban V8 305 5.0L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Suburban V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan to A.P. , w/o A.C. 15340 Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan to Dual A.P. , ALL 15450 Fan & Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1987 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alt. , ALL 15480 Fan & Power Steering , ALL 15445 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15610
1987 Suburban V8 454 7.4L F.I. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15455 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15605
1987 Vans G Series V6 262 4.3L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/A.C. 945K6 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/A.C. 1010K6
1987 Vans G Series V8 305 5.0L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Fan & Alt., w/o A.P., w/P.S. (Under 8500 GVW) , w/A.C. 945K6 Fan & Alt., w/A.P., w/P.S. (Under 8500 GVW) , w/A.C. 1010K6
1987 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 P.S. & A.P. , ALL 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15340
Fan to A.P. , w/A.C. 15330 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15550
1987 Vans G Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Multiple Accessory, w/o A.P., w/P.S. , w/o A.C. 880K4 Multiple Accessory, w/A.P., w/P.S. , w/o A.C. 940K4 Fan & Alt., w/o A.P., w/P.S. (Under 8500 GVW) , w/A.C. 945K6 Fan & Alt., w/A.P., w/P.S. (Under 8500 GVW) , w/A.C. 1010K6
1987 Vans G Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump , ALL 15490 Fan & Power Steering , ALL 15455 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1987 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
1987 Vans P Series V8 350 5.7L Carb Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. (Exc. School Bus Pkg.) , w/o A.C. 15455 Fan & P.S. (School Bus Pkg.) , w/o A.C. 15440 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15455
Power Steering , w/A.C. 15350 Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Comp. & Idler , w/A.C. 15580
1987 Vans P Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 435K5 Fan & P.S. (Exc. School Bus Pkg.) , w/o A.C. 15455 Fan & P.S. (School Bus Pkg.) , w/o A.C. 15440 Fan to Dual A.P. , w/o A.C. 15455
Power Steering , w/A.C. 15350
1987 Vans P Series V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan to Dual A.P. , w/A.C. 15440 Comp. & Idler , w/A.C. 15580
1987 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan, Alt. & Vac. Pump (M.T.) , ALL 15480 Fan, Alt. & Vac. Pump (A.T.) , ALL 15490 Fan, Alt. & Vac. Pump, w/120 Amp Alt. , ALL 15495 Fan & P.S. (Motor Home Chassis) , ALL 15455
1987 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Incl. Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 560K6 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Fan & P.S. , w/A.C. 15460 P.S. to A.P. , ALL 15450