Buy 1982 Chevrolet Belts Online
Buy 1982 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1982

1982 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1982 Blazer 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15380 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15575
Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15570 Fan & A.P. (Calif.) , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1982 Blazer V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, Radial Comp. & A.P. , w/A.C. 15555
1982 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
1982 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Idler, H.P., P.S., Cmshft, Tens., V.P. & Radial Comp. , w/A.C. 15555
1982 Blazer V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1982 C & K Series Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15380 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15575
Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15570 Fan & A.P. (Calif.) , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1982 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15525 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1982 C & K Series Pickups V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, Radial Comp. & A.P. , w/A.C. 15555
1982 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Idler, H.P., P.S., Cmshft, Tens., V.P. & Radial Comp. , w/A.C. 15555
1982 C & K Series Pickups V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1982 C & K Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , ALL 15460 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1982 Camaro 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15445 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan & P.S. , w/A.C. 15345
Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1982 Camaro V6 173 2.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15490 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15530 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan & Alternator , w/A.C. 15485
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15525 Fan & P.S. , w/A.C. 15480 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1982 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405
1982 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Camaro V8 305 5.0L F.I. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15565
1982 Caprice V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15335
Fan to A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15430 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1982 Caprice V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. (3 Spd. A.T.) , ALL 11375
Fan to A.P. & Vac. Pump (4 Spd. A.T.) , ALL 11450 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 Caprice V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Caprice V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Caprice V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alternator , w/A.C. 15431 Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 Cavalier 4 cyl. 113 1.8L Carb. Eng. W.P., Alt. & Idler (Early) , ALL 15450 W.P., Alt. & Idler (Late) , ALL 15445 W.P., A.P. & P.S. , ALL 15575 W.P. & A.P., w/o P.S. , ALL 15560
Comp. (M.T.) , w/A.C. 15325 Comp. (A.T.) , w/A.C. 15335
1982 Cavalier 4 cyl. 113 1.8L Eng. (Canada) W.P., Alt. & Idler (Early) , ALL 15450 W.P., Alt. & Idler (Late) , ALL 15445 W.P., A.P. & P.S. , ALL 15575 W.P. & P.S., w/o A.P. , ALL 15565
W.P. & A.P., w/o P.S. , ALL 15560 Comp. (M.T.) , w/A.C. 15325 Comp. (A.T.) , w/A.C. 15335
1982 Cavalier 4 cyl. 2.0L Carb. Eng. W.P., Alt. & Idler (Early) , ALL 15450 W.P., Alt. & Idler (Late) , ALL 15445 W.P., A.P. & P.S. , ALL 15575 W.P. & A.P., w/o P.S. , ALL 15560
Comp. (M.T.) , w/A.C. 15325 Comp. (A.T.) , w/A.C. 15335
1982 Celebrity 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15505 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to Comp. , w/A.C. 15290
1982 Celebrity V6 173 2.8L Carb. Eng. Alternator , ALL 15360 W.P. & P.S. , ALL 15470 W.P. to A.P. , ALL 15340 W.P. & Comp. , w/A.C. 15483
1982 Celebrity V6 263 4.3L F.I. Diesel Eng. Multiple Accessory , ALL 735K6 W.P. to Vac. Pump , w/A.C. 11308
1982 Chevette 4 cyl. 113 1.8L Diesel Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17405 P.S. & Idler , ALL 15515
1982 Chevette 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15435 Fan & Alt., w/o A.P. , ALL 15400 Power Steering , ALL 15270 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1982 Citation 4 cyl. 151 2.5L F.I. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15505 W.P. & P.S. , ALL 15440 W.P. to Comp. , w/A.C. 15290
1982 Citation V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt., w/P.S. , ALL 15360 W.P. & Alt., w/o P.S. , ALL 15415 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15470
W.P. to A.P. , ALL 15340 W.P. & Comp. (Exc. H.O.) , w/A.C. 15483 W.P. & Comp. (H.O.) , w/A.C. 15490
1982 Corvette V8 350 5.7L F.I. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15535 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15540 Power Steering , ALL 15360 Fan to A.P. , ALL 15315
Fan & Compressor , w/A.C. 17555
1982 El Camino V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/37, 55 Amp Alt. , w/o A.C. 15445 Fan & Alt., w/63, 70 Amp Alt. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15430 Fan & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15335 Fan & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/A.C. 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15335
P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 El Camino V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15445 Fan & Alternator , w/A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375
Fan & Air Pump , ALL 11375 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1982 El Camino V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/37, 55 Amp Alt. , w/o A.C. 15445 Fan & Alt., w/63, 70 Amp Alt. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 El Camino V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/37, 55 Amp Alt. , w/o A.C. 15445 Fan & Alt., w/63, 70 Amp Alt. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15360 Fan & Air Pump , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Impala V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15335
1982 Impala V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan to A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15430 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1982 Impala V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. (3 Spd. A.T.) , ALL 11375
Fan to A.P. & Vac. Pump (4 Spd. A.T.) , ALL 11450 Fan & Alternator , w/A.C. 15480 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 Impala V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Impala V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Impala V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o Police Pkg. , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Fan to Alt., w/80 Amp Alt. & Police Pkg. , w/A.C. 15335 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan & A.P., w/80 Amp Alt. (Police Pkg.) , w/A.C. 15465
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Impala V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alternator , w/A.C. 15431 Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 LUV Pickup 4 cyl. 111 1.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17355 Fan & Alternator , w/A.C. 17350 P.S. & Idler , ALL 17295 Air Pump , w/o A.C. 15310
Air Pump , w/A.C. 15305
1982 LUV Pickup 4 cyl. 137 2.2L Diesel Eng. Fan & Alt. (2WD) , w/o A.C. 22405 Fan & Alt. (4WD) , w/o A.C. 22415 Fan & Alternator , w/A.C. 22415 P.S. & Idler , w/o A.C. 17595
P.S. & Comp. , w/A.C. 17595 Comp. & Idler , w/A.C. 17595
1982 Malibu V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15335
Fan to A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/A.C. 15360 Power Steering , w/A.C. 15430 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1982 Malibu V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11375
Fan & Alternator , w/A.C. 15455 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1982 Malibu V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Malibu V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Malibu V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alternator , w/A.C. 15431 Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 Monte Carlo V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15360
Fan to A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15335 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1982 Monte Carlo V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70, 85 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11375
Fan & Alternator , w/A.C. 15455 Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1982 Monte Carlo V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Monte Carlo V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to A.P. , w/o A.C. 15360
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan to A.P. , w/A.C. 15335 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1982 Monte Carlo V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alternator , w/A.C. 15431 Fan & P.S. , w/A.C. 15440 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1982 S-10 Pickups 4 cyl. 119 1.9L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15400 Fan & Air Pump , w/o A.C. 15375 P.S. & A.P. , w/o A.C. 15475 Fan & P.S. , w/A.C. 15505
Comp. & A.P. , w/A.C. 15510
1982 S-10 Pickups V6 173 2.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15490 Fan & Alternator , w/A.C. 15485 Fan & P.S. , w/o A.C. 15485 Fan & P.S. , w/A.C. 15480
Fan & Air Pump , ALL 15445 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1982 Suburban V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Fan, Radial Comp. & A.P. , w/A.C. 15555
1982 Suburban V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , w/o A.C. 15430 Power Steering , w/A.C. 15395 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan & P.S., w/Axial Comp. , w/A.C. 15430 Axial Comp. , w/A.C. 15545 Fan & Radial Comp., w/o P.S. , w/A.C. 15545 Idler, H.P., P.S., Cmshft, Tens., V.P. & Radial Comp. , w/A.C. 15555
1982 Suburban V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15455 Fan & P.S. & Comp. , w/A.C. 15600
1982 Suburban V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Fan & Hyd. Boost Brakes, w/P.S. , ALL 15460 Comp. & P.S. , w/A.C. 15575
1982 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15380 Fan & Alternator , w/A.C. 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/o A.C. 15575
Fan, P.S. & A.P. (Calif.) , w/A.C. 15570 Fan & A.P., w/o P.S. (Calif.) , ALL 15500 Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1982 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15440 Power Steering , w/A.C. 15350 P.S., w/Hyd. Boost Brakes , ALL 15355
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15570
1982 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15450 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15440 Power Steering , w/A.C. 15350 P.S., w/Hyd. Boost Brakes , ALL 15355
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15570
1982 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/P.S. , w/o A.C. 15395 Fan, P.S. & A.P. (Exc. B3M Opt) , ALL 15595 Fan, P.S. & A.P. (B3M Opt) , ALL 15590
1982 Vans P Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. (P30, P35) (M.T.) , w/o A.C. 15470 Fan, Alt. & A.P. (P30, P35) (A.T.) , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. (Deluxe School Bus)(B3M Opt) , w/o A.C. 15480 P.S. (P30, P35) , w/o A.C. 15370
P.S. & Hyd. Boost Brake (P30) , w/o A.C. 15365 P.S. & Hyd. Boost Brake (Deluxe School Bus) (B3M Option) , w/o A.C. 15430
1982 Vans P Series V8 379 6.2L Diesel Eng. Fan & Alternator , ALL 15480 Fan, Comp. & A.P. , w/A.C. 15630
1982 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Incl. Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P.(Motor Home Chassis) , ALL 15495 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan & P.S. (Motor Home Chassis) , w/o A.C. 15460 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15630