Buy 1980 Chevrolet Belts Online
Buy 1980 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1980

1980 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1980 Blazer 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1980 Blazer V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Blazer V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Blazer V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1980 C & K Series Pickups 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15385 Fan & Alternator , w/A.C. 15380 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15525 Fan, P.S. & A.P. , ALL 15590
Fan & Compressor , w/A.C. 15560
1980 C & K Series Pickups V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545 Fan & Alternator , w/o A.C. 15440
Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435
Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545 Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445
Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430
Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15495 Alternator , w/A.C. 15425 Fan & P.S. , ALL 15455 Compressor , w/A.C. 15520
1980 C & K Series Pickups V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 C & K Series Pickups V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495
Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580
1980 Camaro V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430
Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1980 Camaro V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15445 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , ALL 15520 Fan & Alternator , w/A.C. 15460
Fan & Compressor , w/A.C. 15495
1980 Camaro V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430
Comp. & P.S. (Exc. Z28) , w/A.C. 15545 Comp. & P.S. (Z28) , w/A.C. 15550
1980 Camaro V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430
Comp. & P.S. (Exc. Z28) , w/A.C. 15545 Comp. & P.S. (Z28) , w/A.C. 15550
1980 Camaro V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Power Steering , w/o A.C. 15370 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430
Comp. & P.S. (Exc. Z28) , w/A.C. 15545 Comp. & P.S. (Z28) , w/A.C. 15550
1980 Caprice V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1980 Caprice V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390
Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1980 Caprice V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Caprice V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
1980 Caprice V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Caprice V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43” Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450
Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15445 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1980 Chevette 4 cyl. 98 1.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15400 Fan & Compressor , w/A.C. 15472
1980 Citation 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. W.P. & Alt., w/o 70 Amp Alt. , ALL 15495 W.P. & Alt., w/70 Amp Alt. , ALL 15500 W.P. & P.S. , ALL 15440 Comp. & P.S. , w/A.C. 15290
1980 Citation V6 173 2.8L Carb. Eng. Alt. & W.P. , ALL 15415 W.P. & P.S. (M.T.) , ALL 15460 W.P. & P.S. (A.T.) , ALL 15470 W.P. & Comp. , w/A.C. 15483
1980 Corvette V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. (Exc. L82 Eng.) , ALL 15540 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. (Exc. L82 Eng.) , ALL 15535 Fan & Alt. (L82 Eng.) , ALL 15525 Power Steering , ALL 15360
Fan to A.P. , ALL 15335 Fan & Comp. (Exc. L82 Eng.) , w/A.C. 17560 Fan & Comp. (L82 Eng.) , w/A.C. 17550
1980 Corvette V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. (Exc. L82 Eng.) , ALL 15540 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. (Exc. L82 Eng.) , ALL 15535 Fan & Alt. (L82 Eng.) , ALL 15525 Power Steering , ALL 15360
Fan to A.P. , ALL 15325 Fan & Comp. (Exc. L82 Eng.) , w/A.C. 17560 Fan & Comp. (L82 Eng.) , w/A.C. 17550
1980 El Camino V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15430 P.S. & Comp. , w/A.C. 15555
1980 El Camino V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan & Air Pump , ALL 11390
Fan, Alt. & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan, Alt. & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15515
1980 El Camino V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15475 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15475 P.S. & Comp. , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 El Camino V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., Comp. & A.P. , w/A.C. 15480 P.S. & Comp. , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Impala V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1980 Impala V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390
Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15520
1980 Impala V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Impala V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Impala V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan & A.P., w/80 Amp Alt. , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P., w/o 80 Amp Alt. , w/A.C. 15480 Fan to Alt., w/80 Amp Alt. , w/A.C. 15330 Power Steering , w/A.C. 15405
Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Impala V8 350 5.7L Diesel Eng. Fan & Alt. (Std. Cool) , w/o A.C. 15490 Fan & Alt. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15500 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/o A.C. 15440 Fan & P.S. (H.D. Cool) , w/o A.C. 15450
Fan to Alt. (43” Belt) , w/A.C. 15431 Fan, Alt. & P.S. (56” Belt) , w/A.C. 15560 Fan & P.S. (Std. Cool) , w/A.C. 15445 Fan & P.S. (H.D. Cool) (Early) , w/A.C. 15450
Fan & P.S. (H.D. Cool) (Late) , w/A.C. 15445 Fan & Compressor , w/A.C. 15520
1980 LUV Pickups 4 cyl. 111 1.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 17350 Compressor , w/A.C. 17370 Fan to A.P. , w/o A.C. 15310 Fan to A.P. , w/A.C. 15305
1980 Malibu V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1980 Malibu V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390
Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15465
1980 Malibu V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15515
1980 Malibu V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15475 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15475 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Malibu V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C 15480 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Malibu V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430 Fan to Alternator , w/A.C. 15330
Power Steering , w/A.C. 15405 Fan & Air Pump , w/A.C. 15465 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Monte Carlo V6 229 3.8L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt., & A.P. , w/A.C. 15480 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Comp. & P.S. , w/A.C. 15555
1980 Monte Carlo V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alt., w/o 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15450 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/o A.C. 15455 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11390
Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15465 Fan & Alt., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15455 Fan & Comp., w/o 70 Amp Alt. , w/A.C. 15490 Fan & Comp., w/70 Amp Alt. , w/A.C. 15515
1980 Monte Carlo V6 231 3.8L Carb. Turbo Eng. Fan & Alternator , ALL 15420 Power Steering , ALL 15375 Fan to A.P. , ALL 11325 Fan & Compressor , w/A.C. 15565
1980 Monte Carlo V8 267 4.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15475 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15475 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Monte Carlo V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15480 P.S., w/o 63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15370 Fan & P.S., w/63, 70 Amp Alt. , w/o A.C. 15430
Fan, Alt. & A.P. (V8 305) , w/A.C. 15480 Power Steering , w/A.C. 15405 Fan, P.S. & Comp. , w/A.C. 15560
1980 Monza 4 cyl. 151 2.5L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15475 Fan & P.S. , ALL 15480 Fan & Alt., w/o P.S. , w/A.C. 15430 Alt. & P.S. , w/A.C. 15260
Fan & Compressor , w/A.C. 15515
1980 Monza V6 231 3.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15410 P.S. & A.P. , w/o A.C. 15700 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15550 Fan & Alternator , w/A.C. 15420
P.S. & A.P. , w/A.C. 15580 Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1980 Suburban 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15530
1980 Suburban V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15435 Fan & P.S. , w/A.C. 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , ALL 15430 Compressor , w/A.C. 15545
1980 Suburban V8 454 7.4L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495
Fan & P.S. , ALL 15460 Compressor , w/A.C. 15580
1980 Vans G Series 6 cyl. 250 4.1L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15375 Fan & P.S. , ALL 15490 Fan & Compressor , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 305 5.0L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan & Alternator , w/o A.C. 15440 Fan & Alternator , w/A.C. 15445 Fan, Alt. & A.P. , w/o A.C. 15465 Fan, Alt. & A.P. , w/A.C. 15480
Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350 Fan, Comp. & Idler , w/A.C. 15570
1980 Vans G Series V8 400 6.6L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15445 Fan, Alt. & A.P. , ALL 15480 Fan & P.S. , w/o A.C. 15450 Power Steering , w/A.C. 15350
Fan, Idler & Comp. , w/A.C. 15570
1980 Vans P Series 6 cyl. 292 4.8L Carb. Eng. Fan & Alternator , ALL 15395 Fan & A.P., w/o P.S. , ALL 15530 P.S. & A.P. , ALL 15595 P.S. & A.P. (B3M Opt) , ALL 15590
1980 Vans P Series V8 350 5.7L Carb. Eng. Fan, Alt. & A.P. (M.T.) , ALL 15470 Fan, Alt. & A.P. (A.T.) , ALL 15465 Fan, Alt. & A.P. (B3M Opt) , ALL 15480 Fan, Alt. & A.P.(Motor Home Chassis) , ALL 15480
Fan & P.S. (Motor Home Chassis) , ALL 15440 P.S. (Bus) , ALL 15370 Brake Booster , ALL 15435 Comp. (Motor Home Chassis) , w/A.C. 15570
1980 Vans P Series V8 454 7.4L Carb. Eng. (Motor Home Chassis) Fan, Alt. & A.P. , ALL 15495 Power Steering , w/A.C. 15410 Fan & P.S. , w/o A.C. 15460 Compressor , w/A.C. 15630