Buy 1960 Chevrolet Belts Online
Buy 1960 Chevrolet Belts Online
Go Back to Auto Belt Catalog >>> Chevrolet Belts >>> 1960

1960 Chevrolet Belts

Year Model Engine Part Belt Part Belt Part Belt Part Belt
1960 1200 V8 Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15540 Fan & P.S. (1961 Early) , ALL 15435 P.S. (1961 Late) , ALL 15348 P.S. (1960) , ALL 15435
1960 1100, 9100 6 cyl. Eng. Fan & Gen., w/o P.S. , ALL 15405 Power Steering , ALL 15505
1960 Apache V8 283 Eng. Fan & Generator , ALL 17555 Fan & Gen., w/40, 50 Amp LCI Gen. , ALL 17560 Comp. (Cool Pack) , w/A.C. 15580
1960 Apache 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , ALL 17415 Fan & Gen., w/35, 50 Amp Gen. , ALL 17435 Fan & Gen., w/40 Amp Gen. , ALL 17440
1960 Bel Air 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Bel Air V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435 P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425
P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Bel Air V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595
1960 Biscayne 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Biscayne V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435
1960 Biscayne V8 283 Eng. P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425 P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Biscayne V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595
1960 Corvair 6 cyl. Eng. Generator , ALL 15560 Alt. & Blower , ALL 15560 Air Pump , w/o A.C. 15425 Compressor , w/A.C. 15475
1960 Corvette V8 283 Eng. Fan & Gen. (Exc. F.I.) (1960) , w/o A.C. 15560 Fan & Gen. (Exc. F.I.) (1958-59) , w/o A.C. 15555 Fan & Gen. (2-4 bbls.) , w/o A.C. 15555 Fan & Gen. (F.I.) (1959-60) , w/o A.C. 15560
1960 Impala 6 cyl. 235 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15405 Power Steering , w/o A.C. 15505 Compressor , w/A.C. 15580
1960 Impala V8 283 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15540 Fan & Generator , w/A.C. 15535 Power Steering , w/o A.C. 15435 P.S. (42 7/8” Belt) , w/A.C. 15425
P.S. (44” Belt) , w/A.C. 15435 Comp. (57 3/4” Belt) , w/A.C. 15570 Comp. (59” Belt) , w/A.C. 15580
1960 Impala V8 348 Eng. Fan & Generator , w/o A.C. 15565 Fan & Gen. (Factory Air) , w/A.C. 15545 Fan & Gen. (Dealer Air) , w/A.C. 15560 Power Steering , w/o A.C. 15450
Power Steering , w/A.C. 15435 Compressor , w/A.C. 15595